ايماقتار • 21 ماۋسىم، 2021

ايمانوۆتىڭ مۋرالى اشىلدى

39 رەت كورسەتىلدى

كەيىنگى جىلدارى باس قالانىڭ كوركەم اجا­رىن تۇعىرلى تۇلعا­لا­رىمىزدىڭ ايشىقتى بەينەلەرىن بەدەرلەگەن مازمۇندى مۋرالدار اشا ءتۇستى.

جالپى، «مۋرال» ءسوزى اعىل­­شىنشادان اۋدارعاندا «قا­­بىرعاداعى سۋرەت» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى. سونداي كوز تارتار سۋرەتتىڭ ءبىرى، جا­قىپ وماروۆ كوشەسىندەگى 64 مەكەنجايىنداعى «تەاترال­نىي» بۋلۆارى مەن DEMALYS PROMENADE جاياۋ جۇر­گىنشىلەر كوشەسىنىڭ ورتاسىندا الدار كوسە بەينەسىندەگى، حال­قىمىزدىڭ ءبىرتۋار ۇلى، كور­نەكتى رەجيسسەر شاكەن اي­مانوۆتىڭ جاڭا مۋرالى اشىل­دى. بۇل كارتينا «الدار كوسە» كينوسىنداعى ستوپ-كادر. اتاق­تى اكتەر وسى تۋىندىنى ءوزى ءتۇسىرىپ قانا قويعان جوق، باستى رولدەگى – «الدار كوسەنى» تاماشا ويناعانى ءمالىم. سوندىقتان دا كورەرمەندەر حالىق اۋىز ادەبيەتىندەگى اقىلدى ايلاكەر كەيىپكەرىمىزدىڭ بەينەسىن مارقۇم شاكەن اعانىڭ ورەلى ونەرىمەن جاقىن تانىدى دەپ ايتۋعا بولادى. مۋرالدىڭ اۆتورى، سۋرەتشى اسحات احمەدياروۆ. ول ءوز جۇمىسىندا تەاتر ونەرىن ايقىندايتىن قىزىل پەردە ارقىلى دالا وبرازىنداعى شىنايى ءومىردىڭ بەينەسى مەن شىعارماشىلىق الەمدى ادەمى ۇيلەستىرە بىلگەن.

سوڭعى جاڭالىقتار

پرەزيدەنت جامبىل وبلىسىنا باردى

قازاقستان • بۇگىن، 11:43

ۇقساس جاڭالىقتار