ايماقتار • 18 مامىر، 2021

الماتى وبلىسىندا 100-دەن استام ادامنان ۆيرۋس انىقتالدى

8 رەت كورسەتىلدى

الماتى وبلىسىندا وتكەن تاۋلىكتە 109 ادامنان كوروناۆيرۋس انىقتالدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

الماتى وبلىسى اكىمىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، كوروناۆيرۋستى جۇقتىرعانداردىڭ باسىم بولىگى – تالدىقورعاندىقتار.

تالدىقورعان قالاسىندا 22 جاعداي، تالعار اۋدانىندا – 16، جامبىل اۋدانىندا – 15، قاراساي اۋدانىندا – 10، پانفيلوۆ اۋدانىندا – 9، ۇيعىر اۋدانىندا – 8، ەڭبەكشىقازاق اۋدانىندا – 6، تەكەلى قالاسىندا – 5، ەسكەلدى اۋدانىندا – 4، ىلە جانە قاراتال اۋداندارىندا 3 جاعدايدان، كەربۇلاق جانە كوكسۋ اۋداندارىندا 2 جاعدايدان، اقسۋ، بالقاش، كەگەن اۋداندارى مەن قاپشاعاي قالاسىندا 1 جاعدايدان تىركەلدى. ءوڭىر «سارى» ايماقتا.

«اۋرۋحانالاردا 2014 ادام ەم قابىلداۋدا. سونىڭ 48-ءىنىڭ جاعدايى اۋىر. ءبىر تاۋلىكتە 114 ادام اۋرۋحانالارعا ەم قابىلداۋعا جاتقىزىلدى. جۇقپالى اۋرۋلار ستاتسيونارلارىنداعى ورىندار 42%-عا تولعان»، دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ حابارلاماسىندا.

وتكەن تاۋلىكتە وبلىس بويىنشا 290 ادام كوروناۆيرۋس ىندەتىنەن ەمدەلىپ شىقتى.

«سوڭعى 3 كۇندە 5804 ادامنىڭ سىنامالارى پتسر زەرتحانالاردا تەكسەرىلدى. ناۋقاستارمەن قارىم-قاتىناستا بولعان 226 ادام انىقتالىپ، بارلىعى ءۇي كارانتينىنە جانە مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ باقىلاۋىنا الىندى»، دەپ تولىقتىردى الماتى وبلىسى اكىمىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنەن.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار