ايماقتار • 13 مامىر، 2021

زايساندا بەلگىسىز اۋرۋدان مال قىرىلىپ جاتىر

79 رەت كورسەتىلدى

شىعىس قازاقستاننىڭ زايسان اۋدانىندا بەلگىسىز ىندەتتەن ۋاق مال مەن ءىرى قارا باۋداي ءتۇسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

اۋدان تۇرعىندارىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاعداي ءساۋىردىڭ اياعىندا باستالعان. سودان بەرى شىلىكتى، جالشي، قاراساي اۋىلدارى مەن جەكە شارۋاشىلىقتاردا شىعىن كوپ. شىلىكتى اۋىلىنداعى شارۋا قوجالىقتارىنىڭ بىرىندە 100 باستان استام قوزى قىرىلىپ قالعان.

الدىمەن مالدىڭ اۋىز جانە مۇرىن قۋىسىنداعى شىرىشتى قاباتىنا جارا شىعىپ، كەيىن اياعىن باسا الماي قالاتىن كورىنەدى. اقىرى ءشوپ جەۋدەن دە قالادى. ۆەتەرينارلار بىرنەشە رەت كەلىپ، ساراپتاما العان. الايدا ناتيجەسى دايىن ەمەس.

«جاڭادان ولگەن بۇزاۋلار مەن قوزىلاردان سىناما الىنىپ، ماتەريالدار وبلىستىق زەرتحاناعا جەتكىزىلەدى، سونىمەن قورىتىندى شىعارىلادى، ازىرگە الدىن الا قورىتىندى بويىنشا ەشقانداي قاۋىپتى جۇقپالى اۋرۋ جوق، الايدا كۇتىمسىزدىكتەن، ارىقتىقتان شىعىن بار. مال وتە ارىق، سول سەبەپتى كوككە جاڭادان مال اۋىزى تيسە سالا، ورگانيزمدە زات الماۋ پروتسەسى بۇزىلۋ نەگىزىندە وسىعان اكەپ سوعادى»، دەدى وبلىستىق ۆەتەريناريا باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ەرتاي باتحولدين.

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار قايتادان قىمباتتادى

قارجى • بۇگىن، 15:00

ۇقساس جاڭالىقتار