قوعام • 10 مامىر، 2021

شۋدا سۇڭگۇىردىڭ دەنەسى 35 كۇننەن كەيىن عانا تابىلدى

62 رەت كورسەتىلدى

جامبىل وبلىسىنىڭ شۋ اۋدانىندا سۇڭگۋىر كاسىبي مىندەتىن ورىنداۋ كەزىندە قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى تالعات ءۋاليدىڭ حابارلاۋىنشا، ءبىر اي بۇرىن جوعالعان سۇڭگۋىردىڭ دەنەسى بۇگىن تابىلىپ وتىر.

«2021 جىلدىڭ 3 ساۋىرىندە شۋ اۋدانىنىڭ تاسوتكەل سۋ قويماسىندا 1997 جىلى تۋعان ازاماتشانى ىزدەستىرۋ كەزىندە قاتتى جەلدەن قايىق اۋدارىلىپ، سالدارىنان جامبىل وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ جەدەل-قۇتقارۋ جاساعىنىڭ باس قۇتقارۋشىسى جۇماعالي جەڭىسبەك ۇلى ءابدىراحمانوۆ ءىس-ءتۇسسىز كەتكەن بولاتىن. ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى 35 كۇن بويى جۇرگىزىلدى»، دەيدى ۆەدومستۆونىڭ رەسمي وكىلى.

بۇگىن ساعات 12.20-دا شۋ اۋدانىنىڭ تاسوتكەل اۋىلىنان 3 شاقىرىم جەردە، تاسوتكەل سۋ قويماسىندا الماتى وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ جەدەل-قۇتقارۋ جاساعى جۇماعالي ءابدىراحمانوۆتىڭ دەنەسىن تاپتى.

ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، ىزدەستىرۋ جۇمىستارى باستالعاننان بەرى بارلىعى 130-دان استام ادام، كينولوگتار، 16 تەحنيكا، 2 تىكۇشاق، 9 ءجۇزۋ قۇرالى جۇمىلدىرىلعان.

جۇماعالي جەڭىسبەك ۇلى ءابدىراحمانوۆ ازاماتتىق قورعانىس ورگاندارىندا 2001 جىلدىڭ ناۋرىز ايىنان بەرى قىزمەت اتقارىپ كەلگەن. ۇيلەنگەن، ارتىندا ەكى بالاسى قالدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار قىمباتتادى

قارجى • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار