سپورت • 08 مامىر، 2021

ەركىن كۇرەستەن وليمپيادا جولداماسىنا يەلىك ەتكەن بالۋاندار

305 رەت كورسەتىلدى

بولگاريانىڭ استاناسى – سوفيادا ءوتىپ جاتقان وليمپيا ويىندارىنىڭ ىرىكتەۋ ءتۋرنيرىنىڭ ناتيجەسى بويىنشا مىنا ەركىن كۇرەس شەبەرلەرى توكيوداعى دودادا كۇش سىناسۋ قۇرمەتىنە يە بولدى.  

57 كيلو – يۋكي تاكاحاشي (جاپونيا) مەن بەحبايار ەردەنەبات (موڭعوليا)

 65 كيلو – ماگومەدمۇرات گادجيەۆ (پولشا) مەن گەورگيوس پەليديس (گرەكيا)

 74 كيلو – ماگومەدحابيب كاديماگومەدوۆ (بەلارۋس) پەن ۆاسيلي ميحايلوۆ (ۋكراينا)،

 86 كيلو – سوحسۋكە تاكاتايني (جاپونيا) مەن بوريس ماكوەۆ (سلوۆاكيا)

 97 كيلو – ابراحام دە جەزۋس كونيەدو رۋانو (يتاليا) مەن البەرت ساريتوۆ (رۋمىنيا)

 125 كيلو – سەرگەي كوزىرەۆ (رەسەي) پەن سۋميت سۋميت ء(ۇندىستان).

سوڭعى جاڭالىقتار

بيىل 755 اۋىل اكىمى سايلانادى

قوعام • بۇگىن، 12:15

ۇقساس جاڭالىقتار