قوعام • 19 ءساۋىر، 2021

45 مىڭ بەت دارىلىك نۇسقاۋلىقتار اۋداردى

12 رەت كورسەتىلدى

دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردى مە­دي­تسينالىق قولدانۋ جونىندەگى نۇسقاۋلىقتاردىڭ اۋدارماسى – تۇتىنۋشى ءۇشىن دارىلىك پرەپارات تۋرالى ماڭىزدى اقپارات كوزى.

دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردى ساراپتاۋ ۇلتتىق ورتالىعى – قازاقستاندىق نارىققا كەلىپ تۇسەتىن دارىلەر مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردى مەدي­تسينالىق قولدانۋ جونىندەگى نۇسقاۋلىقتاردى مەملە­كەتتىك تىلگە اۋدارۋ جانە زاڭنامامەن رەگلامەنتتەلگەن نۇسقاۋلىقتار، قاپتاما ماكەتتەرى، زاتتاڭبالار، ستيكەرلەر، جارنامالىق ماتەريالدار اۋدارمالارىنىڭ ساي­كەس­تىلىگىن تەكسەرۋ قىزمەتتەرىن ساراپتاما شەڭبەرىندە ورىندايتىن ەلى­مىزدەگى بىردەن-ءبىر ۇيىم.

سونىمەن بىلتىر ۇلتتىق ورتالىقتا 100 مىڭنان استام پاراق مەملەكەتتىك تىلگە اۋدارىلعان جانە سايكەس­تىك تۇرعىسىنان تەكسەرىلگەن. بۇل الدىڭعى جىلمەن سالىس­تىرعاندا 23%-عا كوپ. ونىڭ 45 مىڭنان استامى – نۇسقاۋلىقتار اۋدارماسى. قازاقستاندا ءاربىر دارىلىك زاتتىڭ قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە تولىق سيپاتتاماسى بولۋى كەرەك ەكەنى بەلگىلى. ويتكەنى بۇل – پاتسيەنتتى پرەپارات تۋرالى،  ونىڭ قۇرامى، شىعارىلۋ ءتۇرى، قولدانىلۋى، قارسى كورسەتىلىمدەرى، دوزالاۋ رەجىمى، باسقا دارىلەرمەن ءوزارا ارەكەتتەسۋى جانە ت.ب. جونىندە قاجەتتى اقپاراتپەن تانىس­تىراتىن ماڭىزدى قۇجات.

«دارىلىك نۇسقاۋلىق – پاتسيەنت ءۇشىن دۇرىس قابىلدانعان پرەپاراتتىڭ ەمدىك اسەرمەن قامتاماسىز ەتۋىنىڭ جانە ونى دەنساۋلىعى مەن ومىرىنە تونەتىن قولايسىز زارداپتاردان ساقتاندىرۋىنىڭ كەپىلى. سوندىقتان نۇسقاۋلىق ءماتىنى تەك مەديتسينالىق قىزمەتكەرگە عانا ەمەس، سونداي-اق ءاربىر پاتسيەنتكە تۇسىنىكتى بولۋى ءۇشىن ونىڭ اۋدارماسى وتە ساپالى بولۋى ءتيىس. ويتكەنى پرەپاراتتىڭ اڭداتپا-مازمۇنىندا قاتەلىك ورىن العان جاعدايدا وتە كوپ پاتسيەنت زارداپ شەگۋى مۇمكىن. ءوز كەزەگىندە، بۇل – ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى»، دەدى دارىلىك زاتتار مەن مەدي­تسينالىق بۇيىمداردى ساراپتاۋ ۇلتتىق ورتالىعى باس ديرەكتورىنىڭ دارىلىك زاتتار جونىندەگى ورىنباسارى بايان مولداحمەتوۆا.

دارىلىك پرەپاراتتار نۇسقاۋلىقتارىنىڭ مازمۇنى پرەپاراتتىڭ ءوزىن مەديتسينالىق قولدانۋ بارىسىندا وز­گەرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكە سالامىز. سونىمەن ەلىمىزدە تىر­كەلگەن دارىلىك زاتتار بۇكىل تىرشىلىك اينالىمى بويىنا قاۋىپسىزدىك مونيتورينگىنەن وتكىزىلەدى. باسقا پرەپاراتتارمەن ءوزارا ارەكەتتەسۋى كەزىندە بۇرىن نۇسقاۋلىقتا كور­سەتىلمەگەن جاعىمسىز رەاكتسيالار نەمەسە ەمدىك اسەرى انىق­تالعان جاعدايدا دەر مەزگىلىندە وزەكتىلەندىرۋ ءۇشىن قول­دانىستاعى نۇسقاۋلىقتارعا وزگەرىستەر ەنگىزىلۋى ءتيىس.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار