وقيعا • 26 ناۋرىز، 2021

كۇش اتاسىنا ارنالعان قويىلىم ۇسىنادى

94 رەت كورسەتىلدى

شىمكەنتتە ءاز-ناۋرىز مەيرامىنا ارنالعان دۋماندى مەرەكەلىك شارالاردىڭ كەرۋەنىنە «شىمكەنت-تسيرك» ۇجىمى دا ءوز ۇلەستەرىن قوستى.

اتاۋلى كۇنگە وراي ۇلتتىق ناقىشتا كيىنگەن تسيرك ارتىستەرى شاھار تۇرعىندارىنا «ناۋرىز-دۋمان» مەرەكەلىك قويىلىمىن ۇسىندى.

اكروباتتاردىڭ شىمىر­لىعى، گيمناسشىلاردىڭ ەپ­تىلىگى، ارتىستەردىڭ، شوۋ-بالەت تو­بى­نىڭ جونگلەرلىك ونەردى سينحروندى تۇردە يگەرگەندىگى باع­دارلامانىڭ ورگانيكالىق تۇتاستىعىن، مەرەكەلىك ىرعاعىن جانداندىرا ءتۇستى.

سونداي-اق، قاجىمۇقان مۇ­ڭايتپاس ۇلىنىڭ 150 جىل­دىعىنا ارنالعان «كۇش اتاسىن تانىماس» قويىلىمى كورەرمەن كوڭىلىنەن ەرەكشە ورىن الدى.

اسىرەسە، كوكتەمنىڭ بەلگىسى رەتىندە اينالانىڭ گۇل مەن وسىمدىككە كومكەرىلىپ تۇرۋى كىش­كەنتاي كورەرمەندەرگە كو­تەرىڭكى كوڭىل كۇي سىيلادى. باعدارلاما اي مەن كۇننىڭ تە­ڭەس­كەن ءساتىن ەكى گيمناست اۋەگە كوتەرىلىپ، تابيعاتتىڭ ويانعان ساتىنەن باستاۋ الادى.

«4 LED-ەكراننان كورسە­تىلەتىن ناۋرىز مەرەكەسىنىڭ تاڭ­داۋلى ساتتەرى، اسەم كورى­نىس­تەرى مۋزىكا ۇنىمەن كورەر­مەن قيالىن اسقاقتاتا تۇسەدى. «ناۋرىز-دۋمان» مەرەكەلىك باع­دارلاماسىنا ءبىر اي كولەمىندە دايىندالدىق. ۇلىستىڭ ۇلى كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك قويىلىم 2 بولىمنەن تۇرادى. كۇندىزگى ءبولىمى 5-10 جاس ارا­لى­عىندا، ال كەشكى ەرەسەك جاستارعا ارنالعان»، دەيدى «شىمكەنت-تسيرك» مەكەمەسىنىڭ باسشىسى نۇر­­لان ىدىرىس ۇلى.

بۇگىندە ەلىمىزدەگى ءۇش ۇلكەن تسيركتىڭ بىرىنە اينالعان بۇل ونەر ۇجىمى مەگاپوليس تۇرعىندارىن تاڭعاجايىپ قويىلىمدارىمەن تاڭعالدىرۋدان جاڭىلعان ەمەس.

وسى رەتكى مەرەكەلىك قويى­لىمدار 28 ناۋرىزعا دەيىن جال­عاسپاق. ناقتىراق اي­تار بولساق، 19، 20، 27، 28 كۇندەرى كورەرمەنگە قىزىقتى قويىلىمدار ۇسى­نىلادى. 21، 22، 23، 24 ناۋرىز كۇندەرى تسيرك مانەجىندە «حابار» تەلەارناسىمەن بىر­لەسىپ، تىكەلەي ەفيردە ونەر جۇل­­دىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن قا­جىمۇقان مۇڭايتپاس ۇلىنىڭ 150 جىلدىعىنا ارنالعان «ونەر بارىسى» ۇيىمداستىرىلادى.

 

شىمكەنت

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار