قازاقستان • 02 ناۋرىز، 2021

«Qazaq radiosy» شەكارا ماڭىنداعى 400-دەن استام اۋىلداردا حابار تاراتۋدى باستايدى

4 رەت كورسەتىلدى

«Qazaq radiosy»-نىڭ 100 جىلدىعى مەن قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ 30 جىلدىعىنا وراي 630 مىڭنان استام تۇرعىنى بار تۇركىستان، جامبىل جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ شەكارا ماڭىنداعى 400-دەن استام اۋىل وتاندىق راديوارنالاردىڭ حابارلارىن تىڭداۋعا مۇمكىندىك الادى.

قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىمەن شەكارا ماڭىنداعى اۋدانداردا قازاقستاننىڭ اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن راديوستانتسيالار جەلىسىن كەڭەيتۋ تۋرالى شەشىم ازىرلەندى. «Qazaq radiosy» باعدارلامالارىن تاراتۋ باسىم تارتىپپەن جۇرگىزىلەتىن بولادى. بۇل جوبانى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن قر شەكارا ماڭى اۋماقتارىندا راديوحابار تاراتۋدىڭ مەملەكەتتىك جەلىسىن دامىتۋ جونىندەگى جول كارتاسى ازىرلەندى.

جول كارتاسىنا سايكەس راديوحابار تاراتۋ جەلىسىن 2021 جىلدان باستاپ 2024 جىلعا دەيىن ءتورت كەزەڭدە دامىتۋ جوسپارلانۋدا.

قازىرگى ۋاقىتتا مينيسترلىكپەن تەلەراديو حابارلارىن تاراتۋ ءۇشىن راديوجيىلىك سپەكترىن (رجس) ءبولۋ بويىنشا كونكۋرس وتكىزىلدى. مينيسترلىكپەن وتكىزىلەتىن كونكۋرستا 107 راديوجيىلىك سپەكترى ءبولىندى. ونىڭ 89-ى «Qazaq radiosy»، 18-ءى «شالقار» راديوسى ءۇشىن.

راديوجيىلىك بەرۋ 2022-2025 جىلدارعا ارنالعان قر شەكارا ماڭى اۋماقتارىندا راديوحابار تاراتۋدىڭ مەملەكەتتىك جەلىسىن دامىتۋ جونىندەگى جول كارتاسىنىڭ 1-كەزەڭىنە سايكەس جۇزەگە اسىرىلدى.

بيىل ەفيرلىك حابار تاراتۋ بويىنشا العاشقى جانە ەڭ اۋقىمدى راديوارنا - «Qazaq radiosy» 100 جىلدىق مەرەيتويىن اتاپ وتۋدە. قازىر «Qazaq radiosy» ەلىمىزدىڭ 89% اۋماعىندا حابار تاراتادى جانە قازاقستاننىڭ بارلىق شەكارالاس اۋداندارىن قامتۋدى جوسپارلاپ وتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق ساتىلمايتىن اۋدان

ايماقتار • كەشە

ەرلىككە تولى سۋرەتتەر

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار