ايماقتار • 01 ناۋرىز، 2021

شىعىس قازاقستاندا جۇما نامازعا جينالۋعا رۇقسات بەرىلدى

6 رەت كورسەتىلدى

شقو باس مەملەكەتتىك سانيتار دارىگەرى مىندەتىن اتقارۋشىنىڭ جاڭا قاۋلىسى جاريالاندى.

قاۋلىدا جازىلعانداي، مەشىتتەردە ناماز (ونىڭ ىشىندە جۇما نامازىن) كەلۋشىلەردى شاحماتتىق رەتتىلىكپەن وتىرعىزىپ، جالپى سىيىمدىلىعىنىڭ 30%-نا دەيىن تولتىرۋمەن وقۋعا رۇقسات بەرىلدى.

1-5 سىنىپتار جانە 9، 11 (12) سىنىپتار اپتانىڭ 6 كۇنىندە ارالاس وقيدى. پاندەردىڭ 70%-ى شتاتتىق رەجيمدە، 30%-ى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىندا جۇزەگە اسىرىلادى. «سونداي-اق تولتىرىلۋىن 30%-دان اسىرماي، جالپى سانى 50 ادامعا ەسكە الۋ راسىمدەرىن (اس بەرۋ) وتكىزۋگە، ءبىر وتباسى مۇشەلەرىن قوسپاعاندا كورەرمەندەردى شاحماتتىق رەتتىلىكپەن وتىرعىزىپ، جالپى ادام سانىن 20%-دان اسىرماي سپورتتىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە بولادى.

بالالاردىڭ ويىن الاڭدارىن، اتتراكتسيونداردىڭ تولتىرىلۋىن 30%-دان اسىرماي، جالپى سانى 50 بالانى كىرگىزىپ جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات ەتىلدى» دەلىنگەن قۇجاتتا. ەندى تسيرككە دە بارۋعا بولادى. قويىلار تالاپ – كەلۋشىلەردى شاحماتتىق رەتتىلىكپەن وتىرعىزىپ، جالپى ادام سانىن 30%-دان ارتىق تولتىرماۋ.

«جالپى ادام سانىن 30%-دان اسىرماي بيليارد كلۋبتارى جۇمىس ىستەي باستايدى. جەكە نەمەسە 15 ادامنان اسپايتىن توپتار ءۇشىن ماسكالىق رەجيمدى جانە كەمىندە 2 مەتر قاشىقتىقتى ساقتاي وتىرىپ، ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتارعا بارۋعا رۇقسات بەرىلدى. ۇلتتىق قۇراما، كلۋبتىق كوماندالار جانە وبلىستىق كوماندالاردى دايىنداۋ ءۇشىن ءبىر مەزگىلدە 30 ادامنان اسپايتىن مولشەردە وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىن وتكىزۋگە بولادى. بىراق كەزەكشى توپتاردى قوسپاعاندا، مەكتەپكە دەيىنگى مەكەمەلەرگە جانە بالالار ساۋىقتىرۋ لاگەرلەرىنىڭ قىزمەتىنە تىيىم سالىنعان»، دەلىنگەن قاۋلىدا.سوڭعى جاڭالىقتار

ءسوزدىڭ جەتى بوياۋى

تانىم • كەشە

ورازانىڭ ءار ءساتى ساۋاپ

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار