ءبىلىم • 26 اقپان، 2021

استانا مەن اقمولا وبلىسىنداعى وقۋشىلار قاشىقتان وقيدى

1 رەت كورسەتىلدى

استانا مەن اقمولا وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىمداعى وقۋشىلار مەكتەپكە بارمايدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«26 اقپان كۇنى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى قالا مەكتەپتەرىنىڭ ءبىرىنشى اۋىسىمىنداعى 0-9 سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن ساباق قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىسادى»، دەدى قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنان.

سونداي-اق اۋا رايىنا بايلانىستى 26 اقپاندا كوكشەتاۋ قالاسىنداعى ءبىرىنشى اۋىسىمداعى 1-11 سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتىقتان وقيدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ءسوزدىڭ جەتى بوياۋى

تانىم • كەشە

ورازانىڭ ءار ءساتى ساۋاپ

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار