الەم • 17 اقپان، 2021

كاپپادوكياداعى ايگىلى اۋە شارىمەن ۇشۋعا شەكتەۋ قويىلدى

35 رەت كورسەتىلدى

تۇركيا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى اراسىندا تانىمال كاپپادوكياداعى اۋە شارىمەن ۇشۋ قالىڭ قار مەن اۋا-رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى توقتاتىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

كاپپادوكيا يۋنەسكو-نىڭ بۇكىلالەمدىك مۇرالار تىزىمىنە ەنگىزىلگەن. گەرەمە اشىق اسپان استىنداعى مۇراجاي، ۋچحيسار جانە ورتاحيسار ق ۇلىپتارى، پاشاباگلارا اڭعارىنداعى تاستار، دەرينكۋيۋ مەن كايماكلى جەراستى قالالارى تۋريستەر اراسىندا وتە تانىمال.

انادولىداعى اۋە شارلارىن باسقاراتىن كومپانيالار قاۋىمداستىعىنىڭ (ASBID) باسشىسى تەۆفيك ولمەز جەرگىلىكتى باق-قا اۋە شارلارىمەن ۇشۋ 19 اقپانعا دەيىن توقتاتىلعانىن مالىمدەدى.

«كاپپادوكياداعى اۋە شارلارى ارقىلى ۇشۋ جىلىنا ورتا ەسەپپەن 300 كۇندە ۇيىمداستىرىلادى. اتاپ ايتقاندا، قىسقى ماۋسىمدا جەل، تۇمان نەمەسە قاتتى جاڭبىر سالدارىنان ۇشۋ توقتاتىلۋى مۇمكىن»، دەدى ولمەز.

سوڭعى جاڭالىقتار

9 سۋ قويماسى سالىنادى

ەكولوگيا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار