قازاقستان • 26 اقپان، 2021

قازاقستاندىقتار ناۋرىز ايىندا قانشا كۇن دەمالادى

1223 رەت كورسەتىلدى

قازاقستاندىقتار 2021 جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا 19 كۇن جۇمىس ىستەپ، 12 كۇن دەمالادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ناۋرىز ايىنىڭ العاشقى مەرەكەسى، حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى بيىل دۇيسەنبىگە تۋرا كەلىپ تۇر. سوندىقتان بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر قاتارىنان ءۇش كۇن دەمالادى.

ال ناۋرىز مەيرامىندا جەرلەستەرىمىزدى 20-24 ناۋرىز ارالىعىندا – بەس كۇن دەمالىس كۇتىپ تۇر. ناۋرىز مەيرامى جەكسەنبىگە تۋرا كەلگەندىكتەن، ونىڭ دەمالىسى سارسەنبىگە اۋىستىرىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ءسوزدىڭ جەتى بوياۋى

تانىم • كەشە

ورازانىڭ ءار ءساتى ساۋاپ

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار