ادەبيەت • 23 جەلتوقسان، 2020

«ۇلت باتىرلارى» كىتابى جارىق كوردى

105 رەت كورسەتىلدى

بيىلعى جەڭىستىڭ 75 جىلدىعىنا وراي بەلگىلى قالامگەر، جازۋشى پەرنەباي دۇيسەنبين مەن «سپورت جۇلدىزدارى» جۋرنالىنىڭ باس رەداكتورى مۇساعالي تاسقاليەۆتەر بىرىگىپ جازعان «ۇلت باتىرلارى» كىتابى جارىق كوردى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

اتالعان كىتاپتىڭ جارىق كورۋىنە مايدانگەر-پەداگوگ، سوعىس جانە ەڭبەك ارداگەرى قىلىش وتەتىلەۋ ۇلىنىڭ ۇرپاقتارى قولداۋ كورسەتكەن. «ۇلت باتىرلارى» كىتابى بەلگىلى كاسىپكەر، مەتسەنات ايتقالي ىزماقتىڭ دەمەۋشىلىگىمەن مىڭ دانا تارالىممەن باسىلىپ شىققان.

بەلگىلى قالامگەر، جازۋشى پەرنەباي دۇيسەنبين مەن مۇساعالي تاسقاليەۆتەر بۇل ەڭبەكتەرىندە كوپتەگەن جىلدار بويى ىزدەنە وتىرىپ، انىقتاعان، قازاق ۇلتىنان شىققان 105  كەڭەس وداعى باتىرلارىنىڭ ەسىمدەرىن، قىسقاشا ءومىرباياندارىن جانە ءتۇرلى-ءتۇستى فوتوسۋرەتتەرىن العاش رەت جارىققا شىعارىپ وتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار