ايماقتار • 27 قىركۇيەك، 2020

اقتاۋداعى "ماسات" بازارىندا ءورت شىقتى

52 رەت كورسەتىلدى

27 قىركۇيەك كۇنى تاڭەرتەڭ اقتاۋ قالاسى، 23 شاعىناۋدانداعى "ماسات" ازىق-ت ۇلىك بازارىنىڭ اۋماعىندا ءورت وقيعاسى ورىن الدى. بۇل تۋرالى ماڭعىستاۋ وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى، دەپ جازادى Egemen.kz.

ءورت سالدارىنان 2 قاتارداعى 17 ساۋدا بۋتيكتەرى، 14 كونتەينەرلەر جانە قالقان-شاتىر استىنداعى 60 سورەلەر جانعان، ناقتىلانعان جانۋ كولەمى 750 شارشىمەتر. 
ماڭعىستاۋ ۋاقىتىمەن تاڭەرتەڭگى ساعات 09.16-دا ءورت وقشاۋلانىپ، ساعات 10.27-دە ءورت سوندىرىلگەن. زارداپ شەككەندەر جوق. ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى انىقتالۋدا.

د

ء"ورتتى سوندىرۋگە ماڭعىستاۋ وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى مەن ماڭعىستاۋ وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى قىزمەتكەرلەرىنەن 132 ادام ءجانە 39 دانا تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى"، دەيدى ماڭعىستاۋ وبلىستىق تج دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى پودپولكوۆنيك ب.ابدىقادىروۆ.

 

ماڭعىستاۋ وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار