اباي • 31 تامىز، 2020

مەملەكەتتىك سىيلىق – حاكىم اتىندا

44 رەت كورسەتىلدى

مەملەكەتتىك حاتشى قازاقستان رەس­­پۋب­ليكاسىنىڭ اباي اتىنداعى ادەبيەت پەن ونەر سالاسىنداعى مەملە­كەت­تىك سىيلىعىن بەرۋ جونىندەگى كوميس­سيانىڭ وتىرىسىن وتكىزدى، دەپ حابار­لادى akorda.kz سايتى.

مەملەكەتتىك حاتشى قىرىمبەك كوشەر­باەۆتىڭ توراعالىعىمەن ونلاين فورماتتا 2020 جىلعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اباي اتىنداعى ادەبيەت پەن ونەر سالاسىنداعى مەم­لەكەتتىك سىي­لىعىن بەرۋ جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتتى.

مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2020 جىل­عى 24 ناۋرىزداعى №292 جارلىعىمەن قازاق­ستان رەس­پۋب­ليكاسىنىڭ ادەبيەت پەن ونەر سالا­سىنداعى مەملە­كەتتىك سىيلىعىنىڭ اتاۋى قازاق­ستان رەس­پۋب­ليكاسىنىڭ اباي اتىن­داعى ادە­بيەت پەن ونەر سالاسىن­داعى مەملە­كەتتىك سىيلىعى دەپ وزگەرتىلگەنىن اتاپ ءوتۋىمىز كەرەك.

ەكى جىلدا ءبىر رەت، سونداي-اق قازاق­تىڭ ۇلى اقىنى، ويشىلى اباي قۇ­نان­باي ۇلى­نىڭ مەرەيتويلارى وتەتىن جىلدارى قا­زاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اباي اتىنداعى ادەبيەت پەن ونەر سالاسىنداعى ەكى مەملە­كەتتىك سىيلىعى بەرىلەدى.

كوميسسيا وتىرىسىندا ادەبيەت، كينو، تەاتر، مۋزىكا، ساۋلەت جانە بەينەلەۋ ونەرى سالالارى بويىنشا اتالعان مەملەكەتتىك سىيلىققا ۇسىنىلعان 39 جۇمىس قارالدى.

كوميسسيا وتىرىسى اياسىنداعى جاسىرىن داۋىس بەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا كونكۋرستىق ىرىكتەۋدىڭ شەشۋشى كەزەڭىنە وتكەن ۇمىتكەرلەر انىقتالدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار