ايماقتار • 12 تامىز، 2020

ەلوردادا اباي اندەرىنە كاۆەرلەر بايقاۋىنىڭ قورىتىندىسى شىقتى

40 رەت كورسەتىلدى

"Birgemiz: Asyl Mura" جالپىۇلتتىق جوباسى اياسىندا ۇلى ابايدىڭ 175 جىلدىعىنا ارنالعان كاۆەرلەر بايقاۋى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

بايقاۋعا ءان ونەرىنە قىزىعۋشىلىق تانىتاتىن بارلىق جاس قاتىستى. ارنايى ىرىكتەۋدەن وتكەن قاتىسۋشىلار، ەكىنشى كەزەڭگە جولداما الدى.

قازىلار القاسىنىڭ قۇرامىندا قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى مايرا ءىلياسوۆا، "Balapan" تەلەارناسىنىڭ ديرەكتورى ماقپال جۇماباي، "Balapan" تەلەارناسىنىڭ رەداكتورى گۇلنۇر وماروۆا، قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ وقىتۋشىسى، حالىقارالىق بايقاۋلاردىڭ لاۋرەاتى المات ىزبامبەتوۆ، "جاس ۇلان" بىرىڭعاي بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر ۇيىمى» رقب ءتورايىمى دينارا سادۋاقاسوۆا، رەسپۋبليكالىق بايقاۋلاردىڭ جەڭىمپازى، جاس ءانشى زارينا قازباەۆا بولدى.

" ۇلى اقىن اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 175 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان كاۆەرلەر بايقاۋىندا قاتىسۋشىلار جاڭا فورماتتا، كەراتيۆتى ورىنداپ شىقتى. مەنى قۋانتاتىنى جاستاردىڭ دەڭ كوپشىلىگىنىڭ اباي اندەرىن ماقامىنا ساي ورىنداپ شىققانى. ءتىپتى، ارنايى مۋزىكالىق ءبىلىمى بار جاس تالانتتار قوبىز، دومبىرا، باس قوبىزدا سۇيەمەلدەپ بەردى"، - دەيدى "جاس ۇلان" بىرىڭعاي بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر ۇيىمى" رقب ءتورايىمى دينارا سادۋاقاسوۆا.

بايقاۋعا 100-دەن استام دارىندى جاس قاتىستى. سونىڭ ىشىندە نۇر-سۇلتان قالاسىنان 30-دان اسا جاس تالانت باق سىنادى.

"قازاق حالىق اندەرىنە، اباي شىعارماشىلىعىنا بالا كەزىمنەن باستاپ قىزىعىپ كەلەمىن. بايقاۋعا قاتىسقانىما وتە قۋانىشتىمىن. مەن ءۇشىن شىعارماشىلىق بايقاۋلار ءاردايىم ءبىرىنشى ورىندا. اباي مۇراسى ءبىز ءۇشىن جانە بولاشاق ۇرپاق ءۇشىن ماڭىزدى دەپ سانايمىن. اباي اندەرىن حالىق اراسىندا دارىپتەۋ ءبىزدىڭ بورىشىمىز!"، - دەيدى ءانشى اسەم ابدىقاسىموۆا.

ماراپاتتار "جاسى كىشى توپ" (9-دان 16 جاسقا دەيىن)، "ەرەسەك توپ" (16-دان 35-كە دەيىن)، "توپتىق ورىنداۋشىلار" جانە "كاسىبي ورىنداۋ" نوميناتسيالارى بويىنشا بەرىلدى. ءار ساناتتا ءۇش جۇلدەلى ورىن بار.
بايقاۋدىڭ جۇلدە قورى – 430 000 تەڭگە بولدى، سونداي-اق جەڭىمپازدارعا ارنايى سەرتيفيكاتتار تابىس ەتىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

پاريجگە سىيماعان پول

ونەر • بۇگىن، 21:16

قارتتار ۇيىندەگى ۆالس

قوعام • بۇگىن، 21:05

دوللار قايتا كوتەرىلدى

قارجى • بۇگىن، 16:35

ۇقساس جاڭالىقتار