قوعام • 07 تامىز، 2020

دارىلىك پرەپاراتتاردىڭ رەزەرۆىن دايىنداۋ قالاي جۇرگىزىلەدى؟

14 رەت كورسەتىلدى

سق-فارماتسيا نەگىزىندە قالىپتاساتىن رەزەرۆتى دايىنداۋ كەزىندە ۆيرۋستىق اۋرۋلاردىڭ دا، كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيانىڭ دا بولجامدارى ەسكەرىلەدى. بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن بريفينگتە دەنساۋلىق ساقتاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى ليۋدميلا بيۋرابەكوۆا مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

"بولجامدارعا سۇيەنە وتىرىپ، تەگىن امبۋلاتوريالىق جانە ستاتسيونارلىق ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن دە، دارىلىك پرەپاراتتارمەن بولشەك ساۋدانى قانىقتىرۋ ءۇشىن دە رەزەرۆتەر قالىپتاستىرىلۋدا. بارلىق ەسەپتەۋلەردى اۋرۋدىڭ وسۋىنە بايلانىستى ۇسىنامىز"،- دەدى ۆيتسە-مينيستر.

سوڭعى جاڭالىقتار

الىستان جەتكەن العىس

ايماقتار • بۇگىن، 14:10

ۇقساس جاڭالىقتار