قوعام • 04 تامىز، 2020

الماتىدا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنىڭ ارزانداعانى بايقالادى

49 رەت كورسەتىلدى

ءۇش اي قاتارىنان ءامات قويىلعان تۇتىنۋ باعالارىنىڭ يندەكسى (تبي) 100%-دان تومەن دەڭگەيدە تۇر، دەپ جازادى Egemen.kz

شىلدەدە كورسەتكىش 98،7%-عا دەيىن تومەندەدى. باعانىڭ نەگىزسىز وسۋىنە جول بەرمەۋ ماقساتىندا، قالادا بىرقاتار شارالار، ولاردىڭ قاتارىندا – تۇراقتاندىرۋدىڭ جاڭا مەحانيزمدەرى، ازىق-ت ۇلىكتى تىكەلەي جەتكىزۋدى ۇيىمداستىرۋ جانە باسەكەلەستىك ورتا قۇرۋ سەكىلدى شارالار قولدانىلعانى بەلگىلى.

الماتىنىڭ ازىق-ت ۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن، جەرگىلىكتى بيۋدجەت قاراجاتتارىنىڭ ەسەبىنەن، بۇگىنگى كۇنى، تۇراقتاندىرۋ شارالارىمەن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنىڭ 19 جايعاسىمىنىڭ 18 جايعاسىمى قامتىلدى.

الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنا ء(امات) قويىلعان باعالاردىڭ ءوسۋ تاۋەكەلدەرىن ەسكەرە وتىرىپ، كارانتين شارالارىنىڭ العاشقى كەزەڭىنەن باستاپ، 2020 جىلعى ناۋرىزدا كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنە جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن جەڭىلدىكپەن بەرىلەتىن قايتارىمدى قارىز بەرۋ جانە ءامات-تىڭ 13 اتاۋىنىڭ باعالارىن بەكىتۋ ءۇشىن 5 ملرد تەڭگە ءبولىندى.

بولىنگەن قاراجات Magnum Cash&Carry ساۋدا جەلىلەرىنە جانە "اقساينان نتك" جشس-نە اينالىم قاراجاتتارىن تولىقتىرۋ جانە وتكىزۋ باعالارىن بەكىتۋ ءۇشىن جولداندى. اتاپ ايتقاندا، Magnum Cash&Carry جشس-نە سورەلەردەگى بەكىتىلگەن شەكتى باعالارىمەن جانە اعىمداعى جىلعى قازان ايىنا دەيىن باعانى ۇستاپ تۇرۋ كولەمىمەن 11 925 توننا كولەمىندە ءامات-تىڭ 12 جايعاسىمىنا 3،6 ملرد. تەڭگە سوماسىندا جەڭىلدىك قارىزى بەرىلدى.

سونداي-اق "اقساينان نتك" جشس-نە 1-ءشى سۇرىپتى ۇننان الەۋمەتتىك قالىپتى نان ءپىسىرۋ ءۇشىن 350 ملن. تەڭگە سوماسىندا جەڭىلدىك قارىزى بەرىلدى. ساتىلۋدىڭ جالپى كولەمى ءبىر بولكە نان ءۇشىن 70 تەڭگە بولىپ بەكىتىلگەن وتكىزۋ باعالارىمەن جانە 5 اي ىشىندە باعالاردى ۇستاپ تۇرۋ كولەمىمەن 21،8 ميلليوننان استام بولكە نانىن قۇرايدى.

شارت بويىنشا باعالاردى بەكىتۋ ءساۋىر-شىلدە ايلارىنىڭ كەزەڭىندە باعالاردىڭ تومەندەۋىنە ايتارلىقتاي اسەر ەتتى: 11 جايعاسىمنىڭ 9 جايعاسىمىنا باعالاردى ۇستاپ تۇرۋ جانە 6 جايعاسىم بويىنشا، ونىڭ ىشىندە: تاۋىق ەتىنە، قۇمشەكەرگە، كۇنباعىس مايىنا، سۇتكە، ىرىمشىككە، روجكيعا، كۇرىشكە جانە 1-ءشى سۇرىپتى ۇنعا باعالاردى تومەندەتۋ مۇمكىندىگى بولمادى.

بۇدان باسقا، قالانىڭ 250 ساۋدا نىساندارىنا بەكىتىلگەن وتكىزۋ باعاسى (1850 تگ/كگ) بويىنشا سيىر ەتىن جەتكىزۋ ۇيىمداستىرىلدى. اتالعان كەلىسىم اعىمداعى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جاسالدى، ساۋدا ورىندارىنىڭ سانى 500-گە دەيىن ارتتىرىلاتىن بولادى. قازىرگى ۋاقىتتا، 2020-2021 جىلداردىڭ ماۋسىمارالىق كەزەڭىنە "كوكونىستى ساقتاۋعا سالۋ" بويىنشا قوسىمشا شارت جاسالدى. 1،5 ملرد. تەڭگە سوماسىندا جەڭىلدىكپەن بەرىلگەن قايتارىمدى زاەمعا Magnum Cash&Carry جشس شامامەن 12 مىڭ توننا كوكونىس (كارتوپ، ءسابىز، پياز، قىرىققابات) ساتىپ الاتىن بولادى.

قابىلدانعان جۇيەلى جانە جەدەل شارالاردىڭ ارقاسىندا كارانتين رەجىمىنە قاراماي، قالا اكىمدىگىنە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنا قويىلعان باعالاردى تۇراقتاندىرۋعا مۇمكىندىك تۋدى.

وسىلايشا، اعىمداعى جىلعى ساۋىردە تۇتىنۋ باعالارىنىڭ يندەكسى (تبي) ءامات-تىڭ 9 اتاۋى بويىنشا باعالاردىڭ تومەندەۋىنىڭ ەسەبىنەن 100%-دى، مامىردا – 99،2%-دى ء(امات-تىڭ 6 ءتۇرى بويىنشا باعالاردىڭ تومەندەۋى)، ماۋسىمدا – 99،7%-دى ء(امات-تىڭ10 ءتۇرلى اتاۋى بويىنشا باعالاردىڭ تومەندەۋى) قۇرادى.

وتكەن ايدان باستاپ، ءامات-تىڭ 7 اتاۋى بويىنشا: كارتوپ، پياز، ءسابىز; ءسۇت ونىمدەرىنەن: ءسۇت، ايران، ىرىمشىك، سونداي-اق قۇمشەكەردىڭ باعالارىنىڭ تومەندەگەنى بايقالادى.

سونىمەن تۇتىنۋ باعالارىنىڭ يندەكسى شىلدەدە تاعى 1%-عا تومەندەپ، 98،7%-دى قۇرادى. ءامات-قا قويىلعان باعالاردى تۇراقتاندىرۋ بويىنشا جۇمىس جالعاسۋدا.

سوڭعى جاڭالىقتار

اسىل اعانىڭ شاراپاتى

رۋحانيات • بۇگىن، 00:08

قۇيماقۇلاق

رۋحانيات • كەشە

گاز باعاسى نەگە قىمبات؟

ايماقتار • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار