قازاقستان • 31 شىلدە، 2020

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس ىندەتىنەن جازىلعاندار سانى 60 000-عا جۋىقتادى

23 رەت كورسەتىلدى

قازاقستاندا 1702 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان جازىلىپ شىقتى، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ونىڭ ىشىندە:

نۇر-سۇلتان قالاسىندا - 170،

شىمكەنت قالاسىندا - 47،

اقمولا وبلىسىندا - 83،

اتىراۋ وبلىسىندا - 315،

شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 272،

جامبىل وبلىسىندا - 342،

باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 189،

قاراعاندى وبلىسىندا - 78،

قوستاناي وبلىسىندا - 80،

قىزىلوردا وبلىسىندا - 11،

ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 11،

پاۆلودار وبلىسىندا - 2،

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 46،

تۇركىستان وبلىسىندا - 56.

ەلىمىزدە بارلىعى 59 517 ادام COVID-19-دان ەمدەلىپ، ساۋىعىپ شىقتى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار