قازاقستان • 23 شىلدە، 2020

1 430 ادام كوروناۆيرۋستان جازىلىپ شىقتى

185 رەت كورسەتىلدى

قازاقستاندا 1430 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان جازىلىپ شىقتى، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz

ونىڭ ىشىندە:

نۇر-سۇلتان قالاسىندا - 265،

الماتى قالاسىندا - 228،

شىمكەنت قالاسىندا - 37،

اقمولا وبلىسىندا -7،

اقتوبە وبلىسىندا - 57،

الماتى وبلىسىندا -75،

اتىراۋ وبلىسىندا -58،

شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 120،

جامبىل وبلىسىندا - 18،

باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 119،

قاراعاندى وبلىسىندا - 78،

قوستاناي وبلىسىندا - 63،

قىزىلوردا وبلىسىندا - 39،

ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 170،

پاۆلودار وبلىسىندا -13،

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا -68،

تۇركىستان وبلىسىندا - 15.

ەلىمىزدە بارلىعى  48 220 ادام COVID-19-دان ەمدەلىپ، ساۋىعىپ شىقتى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار