ايماقتار • 15 شىلدە، 2020

شالعاي اۋداندارعا ءدارى-دارمەك جەتكىزىلەدى

23 رەت كورسەتىلدى

قوستانايداعى "ستوفارم" سەرىكتەستىگىنىڭ قويماسىنا 130 مىڭ قاپتاما ءدارى-دارمەك كەلىپ ءتۇستى. ولاردىڭ ىشىندە سوڭعى كەزدەرى قات بولىپ كەتكەن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار انتيبيوتيكتەر، ۆيرۋسقا قارسى جانە قىزۋ تۇسىرەتىن دارىلەر بار، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

- ءدارى-دارمەكتەر  "فارماكوم"، "زابوتا" جانە تاعى باسقا دا ءدارىحانا جەلىلەرىنە تاراتىلادى. سونداي-اق، تاياۋ كۇندەرى وبلىستىڭ بارلىق اۋداندارىنداعى دارىحانالارعا جەتەدى. ءار اۋدانعا جىبەرىلەتىن ءدارى-دارمەك كولەمى سول وڭىردەگى تۇرعىنداردىڭ سانىنا قاراي انىقتالادى، - دەدى "ستوفارم" سەرىكتەستىگىنىڭ كوممەرتسيالىق ديرەكتورى سەرگەي اتكين.

سونىمەن قاتار، وبلىس ورتالىعىنداعى "ىڭكار" سەرىكتەستىگىنە دە 20 توننا ءدارى-دارمەك اكەلىندى. قازىر سەرىكتەستىك قويماسىندا اسا ءزارۋ ءدارىنىڭ 23 ءتۇرى بار. ماسەلەن، مۇندا ءبىر عانا پاراتسەتامولدىڭ 35 مىڭ قاپتاماسى تۇر. تسەفترياكسون، ازيتروميتسين، لەۆوفلوكساتسين، نوۆوكاين، انتيگريپپين، انالگين، زيتماك، كارديوماگنيل، كسارەلتو سياقتى دارىلەر كەشەدەن بەرى دارىحانالارعا تاراتىلىپ جاتىر.

- قوستاناي وبلىسىندا 281 ءدارىحانا بار. بۇگىننەن باستاپ سونىڭ بارىنە جەدەل تۇردە ءدارى جەتكىزىلىپ جاتىر. ەڭ ءبىرىنشى كەزەكتە وبلىس ورتالىعىنان شالعاي ورنالاسقان جىتىقارا، ارقالىق، امانگەلدى، جانگەلدى اۋداندارىن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ءدارى-دارمەكپەن قامتۋ مىندەتى تۇر. جاڭا كەلىپ تۇسكەن دارىلەردىڭ باعاسى ءجىتى باقىلاۋدا بولادى، - دەدى تاۋارلار جانە كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ساۋلە ەرجانوۆا.

تاياۋ كۇندەرى ايماققا ءدارى-دارمەكتىڭ تاعى ءبىر لەگى كەلىپ جەتۋى ءتيىس. ەرتەڭ رەسەي مەن ءۇندىستاننان ءدارى تيەگەن جۇك ۇشاقتارى قوستاناي اۋەجايىنا قونادى دەپ كۇتىلۋدە.  

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار