ايماقتار • 13 شىلدە، 2020

الماتى قوسىمشا 3 ميلليوننان استام ءدارى-دارمەك كۇتىپ وتىر

15 رەت كورسەتىلدى

قالالىق ءدارىحانالاردا بەلگىلى دارىلىك پرەپاراتتارعا سۇرانىستىڭ ارتۋىنا بايلانىستى الماتىنى ءدارى-دارمەكتەرمەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىن شەشۋ ءۇشىن قوسىمشا شارالار قابىلداندى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بۇل تۋرالى بۇگىن الماتى قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ساپاربەك تۇياقباەۆ پەن قر فارماتسەۆتيكالىق قىزمەتتى دامىتۋ جانە قولداۋ قاۋىمداستىعىنىڭ پرەزيدەنتى مارينا دۋرمانوۆا الماتى قالاسىنىڭ وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ الاڭىندا وتكەن ونلاين-بريفينگ بارىسىندا حاباردار ەتتى.

وسىعان دەيىن حابارلانعانداي، قازاقستانعا دارىلىك پرەپاراتتارىمەن 3 بورت كەلگەن بولاتىن. قوسىمشا 3 ملن استام ءدارى كۇتىلۋدە، ونىڭ ىشىندە قىزۋدى تۇسىرەتىن پرەپاراتتار، انتيكواگۋليانتتار جانە انتيبيوتيكتەر بار. قازىرگى ۋاقىتتا اينالىمى 70 پايىزدى قۇرايتىن قاجەتتى دارىلىك قۇرالدارمەن الماتى قالاسىندا 105 ءدارىحانا قامتاماسىز ەتىلگەن. قالادا، سونىمەن بىرگە، ءدارىحانالاردا دارىلەردىڭ بار-جوقتىعى مەن ولاردىڭ باعالارىنا قاتىستى تۇراقتى مونيتورينگ جۇرگىزىلۋدە: پرەپارات بولماعان ءاربىر جاعداي جەكە قاراستىرىلىپ، پىسىقتالادى.

نارىقتى تۇراقتاندىرىپ، دارىلىك زاتتاردىڭ ۋاقتىلى جەتكىزىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ونىمدەر سەرتيفيكاتىن الۋدى جانە ءبىر رەتتىك  ەنگىزۋ  (اكەلۋ) بارىسىن جەڭىلدەتۋ، سونىمەن بىرگە، دارىلەردى تىركەلمەگەن قاپتامامەن ەنگىزۋگە رۇقسات ەتۋ بويىنشا شەشىمدەر قابىلداندى.

الماتى قالاسىنىڭ  ءدارىحانالارى مەن ستاتسيونارلى اۋرۋحانالارىن  ءدارى-دارىمەكپەن توقتاۋسىز قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بيۋدجەتى 5 ملرد تەڭگە بولاتىن قالالىق تۇراقتاندىرۋ قورى قۇرىلدى. قوردىڭ باستى قىزمەتى پرەپاراتتاردى جەتكىزۋ توقتاپ قالعان جاعدايدا شۇعىل تۇردە ارەكەت ەتۋگە ارنالعان قاجەتتى رەزەرۆ قۇرۋ بولىپ تابىلادى.

"مەديكامەنتتەر مەن جەكە قورعانىس قۇرالدارىن وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ ءوندىرۋى باعىتىندا دا جۇيەلى جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە. اتاپ ايتقاندا، جىل سوڭىنا دەيىن، فارماتسەۆتيكالىق كلاستەردى قۇرۋ جوسپارلانۋدا. وسىنىڭ ءبارى يمپورتقا تاۋەلدى بولماۋ ءۇشىن جاسالۋدا"، - دەدى ساپاربەك تۇياقباەۆ.

الماتى قالاسىندا جاتاتىن ورىندار قورىنىڭ كوبەيۋىنەن ستاتسيونارلى اۋرۋحانالارداعى ناۋقاستار سانى كوبەيىپ، دارىگە دە سۇرانىس ارتتى. وسىعان بايلانىستى اكىمدىك باستاماسىمەن مەديكامەنتتەردى، شارۋاشىلىق تاۋارلار مەن اۋىز سۋدى قالا ستاتسيونارلارىنا تاۋلىك بويى جەتكىزەتىن شتاب قۇرىلدى. ساپارباەك تۇياقباەۆ سونىمەن قاتار، ستاتسيونارلى اۋرۋحانالاردىڭ جانىندا دارىگەر جازعان دارىلەر تەگىن بەرىلەتىن ءدارىحانالاردىڭ بار ەكەنىن ايتىپ ءوتتى.

"قازىر قالا نارىعىن دارىلىك پرەپاراتتارمەن قامتۋعا ارنالعان بارلىق قاجەتتى شارالار قابىلداندى"، - دەپ قورىتىندىلادى مارينا دۋرمانوۆا.

جەكە تۇلعالار ءدارىحانالاردى دارىلەردىڭ بار-جوقتىعىن جانە ولاردى قايدان الۋعا بولاتىنىن جەدەل جەلى تەلەفوندارىنا حابارلاسۋ ارقىلى بىلە الاتىنىن ەسكە سالامىز. زاڭدى تۇلعالار دا مەديكامەنتتەردى جەتكىزۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وسى نومەرلەرگە حابارلاسا الادى. الماتىداعى دارىلەرمەن قامتاماسىز ەتۋ جانە ولاردىڭ باعاسىنىڭ ءجونسىز قىمباتتاۋى ماسەلەلەرى بويىنشا جەدەل جەلى تەلەفوندارى: +7 (775) 882 52 00، +7 (775) 882 53 92، +7 (775) 882 53 12، +7 (775) 882 54 16، +7 (775) 882 56 49.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار