الەم • 13 شىلدە، 2020

دونالد ترامپ پۋەرتو-ريكونى ساتۋعا نيەتتى

55 رەت كورسەتىلدى

اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 2017 جىلى بولعان داۋىلدان كەيىن پۋەرتو-ريكونى ساتۋ تۋرالى يدەيانى ۇسىندى. بۇل تۋرالى The New York Times گازەتىنە اقش-تىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك ءمينيسترىنىڭ بۇرىنعى مىندەتىن اتقارۋشى ەلەين ديۋك حابارلايدى، دەپ جازادى Egemen.kz

"ماريا" داۋىلى پۋەرتو-ريكودا 2017 جىلدىڭ 21 قىركۇيەگىندە بولدى. داۋىل سالدارىنان ەلەكتر قۋاتى ءسونىپ، سۋ مەن ازىق-ت ۇلىك تاپشىلىعى تۋىندادى. اتالعان جاعدايعا كومەك رەتىندە ۇكىمەت تاراپىنان ءبىرتالاي قاراجات ءبولىندى. قاراجاتتىڭ كوپ مولشەردە جۇمسالعانىنا كوڭىلى تولماعان ترامپ پۋەرتو-ريكونى ساتۋعا نيەتى بار ەكەنىن جاسىرمادى.

ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاعدايدا ترامپ ءوزىن ساياساتكەر رەتىندە ەمەس، بيزنەسمەن رەتىندە كورسەتتى. اتاپ ايتقاندا، ول "ارالدى ساتۋ نەمەسە وسى اكتيۆتەن قۇتىلۋ" تۋرالى يدەيانى العا تارتتى. الايدا، ديۋك ناقتىلاعانداي، اق ۇيدە بۇل تاقىرىپ جابۋلى قازان كۇيىندە قالعان.

دەگەنمەن، بيلىك تاراپىنان پۋەرتو-ريكونىڭ ساتىلىمى ەشقاشان قاراستىرىلماعانىن اتاپ ءوتتى. داۋىلدان 60-تان استام ادام قازا تاۋىپ، جۇزدەگەن عيماراتتار قيرادى.

الداعى سايلاۋالدى ناۋقانىنا بايلانىستى دونالد ترامپ پۋەرتو-ريكونى ءالى دە ساتۋعا نيەتتى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار