ايماقتار • 12 شىلدە، 2020

شقو اكىمى وڭىردەگى ەپيدەميولوگيالىق احۋالعا بايلانىستى ونلاين رەجىمدە جيىن وتكىزدى

71 رەت كورسەتىلدى

دانيال احمەتوۆ وڭىردەگى ەپيدەميولوگيالىق احۋالعا بايلانىستى ونلاين رەجىمدە جيىن وتكىزدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

"بۇگىن اۋدان اكىمدەرىنىڭ، وبلىستىڭ ينفەكتسيالىق، پروۆيزورلىق ستاتسيونارلارىنىڭ باس دارىگەرلەرىنىڭ جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن كەزەكتى جينالىس وتكىزدىم. ونىڭ بارىسىندا وسكەمەن قالاسى، اياگوز، جارما اۋداندارىنىڭ اكىمدەرى مەن باس دارىگەرلەرىنىڭ مەديتسينالىق پرەپاراتتارمەن، جابدىقتارمەن قامتىلۋ جاعدايى، سونداي-اق كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىمەن جانە پنەۆمونيامەن سىرقاتتانعان اۋىر ناۋقاستارعا قولدانىلاتىن شارالار تۋرالى ەسەپتەرى تىڭدالدى. بۇگىن دە وبلىس اۋرۋحانالارىنداعى توسەك ورىن جۇكتەمەسى 40% قۇرايدى

دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ءى.مۇحامەدجانعا 15 شىلدەدەن باستاپ سەمەي جانە وسكەمەن قالالارىندا COVID-19 جانە پنەۆمونياسى بار سىرقات دەڭگەيى اۋىر ناۋقاستارعا ارنالعان مامانداندىرىلعان بولىمشەلەر اشۋ تاپسىرىلدى.

كارانتيندىك توسەكتەردى پروۆيزور رەتىندە قايتا ۇيىمداستىرۋ بويىنشا جۇمىس ودان ءارى جالعاسۋدا. بۇدان باسقا، الداعى بىرنەشە كۇندە ەپيدەميولوگيالىق جاعدايدى، ستاتسيونارلاردىڭ جۇكتەمەسىن قاداعالاۋعا، وبلىس اۋرۋحانالارىنىڭ دارىلىك رەسۋرستارىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ساندىق سەرۆيس ىسكە قوسىلادى.

ءبىزدىڭ باستى مىندەتىمىز COVID-19 ۆيرۋسىنىڭ تارالۋىن توقتاتۋ جانە ايماق تۇرعىندارىنا تولىققاندى مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ەكەنىن ەسكە سالامىن.

وزدەرىڭىزگە قامقور بولىڭىزدار، قۇرمەتتى مەنىڭ جەرلەستەرىم!"، - دەپ جازدى دانيال احمەتوۆ Instagram-داعى پاراقشاسىندا.

سوڭعى جاڭالىقتار

اداسقان بالالار امان-ەسەن تابىلدى

ايماقتار • 07 تامىز، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار