ايماقتار • 11 شىلدە، 2020

قوستاناي ءدارىحانالارىنا 300 ملن تەڭگە ءبولىندى

36 رەت كورسەتىلدى

قوستاناي وبلىسىنىڭ اكىمى ارحيمەد مۇحامبەتوۆ بۇل تۋرالى Instagram اككاۋنتىنداعى جەكە پاراقشاسىندا جازدى، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz

بۇگىن كوتەرمە ساۋدا فيرمالارى مەن ءىرى ءدارىحانا جۇيەلەرىنىڭ باسشىلارىمەن كەزدەستىم. كەزدەسۋ بارىسىندا ءدارىحانا جۇيەلەرىنە قايتارىمدى قارجىلاي كومەك بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىق جانە بۇل ماقساتقا بىردەن 300 ملن تەڭگە ءبولىندى. ءدارىحانالار وبلىس تۇرعىندارىن اسا ءزارۋ دارىلەرمەن قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس. بۇلاردىڭ قاتارىنا قىزۋ تۇسىرەتىن، ۆيرۋسقا قارسى قولدانىلاتىن پرەپاراتتار، سونداي-اق قان قويۋلانۋىن تەجەيتىن انتيبيوتيكتەر جاتادى. ءدارىحانا يەلەرى قارىزعا بەرىلگەن قارجىنى ەشبىر وسىماقىسىز جىل سوڭىنا دەيىن قايتارىپ بەرە الادى،  - دەپ مالىمدەدى ا.مۇحامبەتوۆ.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق ساتىلمايتىن اۋدان

ايماقتار • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار