ايماقتار • 10 شىلدە، 2020

اتىراۋدا باعانى وسىرگەن ءدارىحانالار انىقتالدى

147 رەت كورسەتىلدى

وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار  قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، تۇرعىندار  سىبايلاس دارىحاناداعى ءدارى-دارمەك باعاسى تۋرالى شاعىم ءتۇسىرىپتى. ال بۇل جەمقورلىققا قارسى قىزمەت، "ادالدىق الاڭى" جوبالىق كەڭسەسى، فارماتسەۆتيكالىق باقىلاۋ جانە اتىراۋ قالالىق اكىمدىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنەن قۇرالعان مونيتورينگتىك توپ بىرنەشە دارىحاناعا تەكسەرىس  جۇرگىزۋگە سەبەپ بولىپ وتىر.

"بايزار" ساۋدا ويىن-ساۋىق ورتالىعىنداعى "زەلەنايا" ءدارىحاناسىندا باعانى كوتەرۋ فاكتىسى انىقتالدى.  مۇندا  "كانەفروننىڭ"  ءبىر داناسى 335 تەڭگە، "فلەموكسين سوليۋتاب" پرەپاراتىنىڭ باعاسى 152 تەڭگەگە ءوسىرىپتى.  ال، "نا گۋرەۆسكوي"  ءدارىحاناسىندا "تسەفازولين"  ءدارىسىنىڭ  باعاسى  18 تەڭگەگە قىمباتتاتىپ جىبەرىپتى.

مونيتورينگ ناتيجەسى ءتيىستى شارا قابىلداۋ ءۇشىن فارماتسەۆتيكالىق باقىلاۋعا جىبەرىلەدى.  تۇرعىنداردان ءدارى-دارمەك باعاسىنىڭ قىمباتتاۋىنا بايلانىستى فاكتىلەر انىقتالسا،  حابار بەرۋىن سۇرايمىز.  ءدارى-دارمەك باعاسىن شەكتەن تىس كوتەرگەنى ءۇشىن ءدارىحانالار  باسشىلىعى قر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 426-بابىنا سايكەس (فارماتسەۆتيكالىق قىزمەتتىڭ جانە دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردىڭ اينالاسى سالاسىنىڭ قاعيدالارىن بۇزۋ) اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى.  ولارعا 70-تەن 1000 اەك كولەمىندە  ايىپپۇل سالىنۋى مۇمكىن»، - دەدى اتىراۋ قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى سامات ەمبەرگەن.

سوڭعى جاڭالىقتار

شىمكەنتتە 5 شاعىناۋدانعا گاز جۇيەسى تارتىلۋدا

وڭتۇستىك قازاقستان • بۇگىن، 16:05

COVID-19: ابدىراعان ارگەنتينا

الەم • بۇگىن، 11:25

ۇقساس جاڭالىقتار