ايماقتار • 08 شىلدە، 2020

قوستانايداعى جەكەمەنشىك اۋرۋحانا پروۆيزورلىق ستاتسيونار قىزمەتىنە كوشەدى

16 رەت كورسەتىلدى

دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازىر جەكەنىڭ قولىنداعى بۇرىنعى تەمىر جول اۋرۋحاناسىن 200 ورىندىق پروۆيزورلىق ستاتسيونار قىزمەتىنە بەيىمدەۋ تۋرالى  مەكەمە باسشىلىعىمەن  كەلىسسوز ءجۇرىپ جاتىر. مۇنىڭ سىرتىندا، باسقارما جەكەمەنشىك ەمدەۋ مەكەمەلەرىنىڭ دارىگەرلەرىن پروۆيزورلىق ستاتسيونارلارعا جۇمىسقا تارتۋدى كوزدەپ وتىر، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بۇگىنگە دەيىن وبلىستىڭ بارلىق اۋداندارىندا ىندەتكە قارسى جالپى سانى 2 مىڭنان استام توسەك-ورىن قويىلعان.  ەندى ناۋىرزىم اۋدانىندا قوسىمشا ەمدەۋ ورىندارى اشىلماق.

قازىر وبلىستا كوروناۆيرۋسپەن اۋىرعان ناۋقاستار ءۇشىن 584 توسەك بار. سونداي-اق، ىندەت بەلگىلەرى بار ادامداردى وقشاۋلاۋ ءۇشىن 964 پروۆيزورلىق توسەك-ورىن قويىلعان. مۇنىڭ سىرتىندا، كورونوۆيرۋس انىقتالعان ناۋقاستارمەن بايلانىستا بولعان ادامدار ءۇشىن 513 كارانتيندىك توسەك بار.  

قوستاناي وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇكىمەت شيكى مۇناي باعاسىن بەكىتتى

ەكونوميكا • 24 قىركۇيەك، 2021

قىتاي مەن قازاقستان جۇك تاسىمالى ارتقان

ەكونوميكا • 24 قىركۇيەك، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار