ايماقتار • 07 شىلدە، 2020

تۇركىستاندا ءدارى-دارمەكتى زاڭسىز ساتۋ فاكتىلەرى انىقتالدى

57 رەت كورسەتىلدى

تۇركىستان وبلىسى اۋماعىندا بەس ءدارى-دارمەكتەر مەن مەديتسينالىق قۇرىلعىلداردى زاڭسىز ساتۋ فاكتىلەرى انىقتالدى. پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى دارىحانالارداعى ءدارى-دارمەكتەردى زاڭسىز ساتۋ فاكتىلەرىن بولدىرماۋعا باعىتتالعان رەيد وتكىزگەن بولاتىن.

تۇركىستان قالاسىنىڭ اۋماعىندا جۇرگىزىلگەن جەدەل ءىس-شارالار كەزىندە ءدارىحانالاردىڭ ءبىرىنىڭ فارماتسەۆتى "Cef-3" ءدارى-دارمەكتەرىن ۇلكەن كولەمدە ساتىپ جاتقان جەرىنەن ۇستالدى. ساتۋشى 336 قوراپتى 1500 تەڭگەدەن 405 000 تەڭگەگە ساتقان. ال، دارىحانالارداعى ءبىر قوراپتىڭ قۇنى – 1300 تەڭگە. ودان ءارى، الەۋمەتتىك جەلىلەردى باقىلاۋ بارىسىندا كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى سارىاعاش تۇرعىنىنىڭ مەديتسينالىق ماسكالاردى زاڭسىز ساۋدالاعانىن انىقتادى. تۇرعىننىڭ كولىگىن تەكسەرۋ كەزىندە ءتارتىپ ساقشىلارى 4950 دانا مەديتسينالىق ماسكا تاركىلەدى. سول كۇنى ارىس اۋدانىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى “اسكوربين قىشقىلى” ارىس قالاسىنداعى ءدارىحانالاردىڭ بىرىندە 700 تەڭگەدەن ساتىلعانىن انىقتاعان. بولشەك ساۋدادا اتالعان ءدارى باعاسى 300 تەڭگە. پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بارلىق فاكتىلەر بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، ارنايى شارالار قابىلداناتىن بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار