كوروناۆيرۋس • 02 ماۋسىم، 2020

Covid-19: 184 ادام جازىلىپ شىقتى

76 رەت كورسەتىلدى

قازاقستاندا تاعى 184 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان جازىلىپ شىقتى.

ونىڭ ىشىندە:

نۇر-سۇلتان قالاسىندا – 26،
الماتى قالاسىندا – 21،
شىمكەنت قالاسىندا – 14،
اقمولا وبلىسىندا – 5،
اقتوبە وبلىسىندا – 3،
قاراعاندى وبلىسىندا – 24،
قوستاناي وبلىسىندا – 1،
جامبىل وبلىسىندا – 8،
اتىراۋ وبلىسىندا – 65،
پاۆلودار وبلىسىندا – 1،
باتىس قازاقستان وبلىسىندا – 3،
تۇركىستان وبلىسىندا – 13.

ەلىمىزدە بارلىعى 5 941 ادام COVID-19-دان ەمدەلىپ، ساۋىعىپ شىقتى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق اۋرۋدان ايىقتىرمايدى

كوروناۆيرۋس • 10 شىلدە، 2020

پنەۆمونياعا باسقا اتاۋ بەرىلۋى مۇمكىن

كوروناۆيرۋس • 10 شىلدە، 2020

كوروناۆيرۋس ىندەتى 3 كەزەڭنەن تۇرادى

كوروناۆيرۋس • 10 شىلدە، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار