ايماقتار • 13 مامىر، 2020

شىمكەنت دەندروساياباعى اسانباي اسقاروۆ ەسىمىمەن اتالادى

34 رەت كورسەتىلدى

شىمكەنت دەندروساياباعى – قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنىڭ سۇيىكتى دەمالىس ورىندارىنىڭ ءبىرى. قالاعا قوناق بولىپ، ات باسىن بۇرعانداردىڭ دەنى جاسىل جەلەك جامىلعان دەندروساياباققا سوقپاي كەتپەيدى. مۇندا ءبىر مەزگىل بوي سەرگىتىپ، تازا اۋامەن تىنىستاپ قايتاتىنداردىڭ قاتارى كوپ. 

بۇگىنگى تاڭدا شىمكەنت دەندرولوگيالىق ساياباعى اسانباي اسقاروۆتىڭ ەسىمىمەن اتالادى. جاڭا اتاۋ قالا اكىمىنىڭ بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن. العاش رەت دەندروساياباققا قوعام جانە مەملەكەت قايراتكەرىنىڭ ەسىمىن بەرۋ تۋرالى ۇسىنىس 2016 جىلدىڭ 22 جەلتوقسانىندا قالالىق ءماسليحاتتىڭ كەزەكتەن تىس سەسسياسىندا ايتىلدى. سودان كەيىن دەپۋتاتتار بۇل شەشىم ءۇشىن ءبىراۋىزدان داۋىس بەردى. 

تاريح بەتتەرىن پاراقتاساق، شىمكەنت دەندرولوگيالىق ساياباعىن قۇرۋدىڭ تاريحى 1979 جىلدان باستاۋ الادى. بۇل اۋماق سول جىلدارى قالا ماڭىنداعى قوقىس تاستايتىن ورىن بولعان دەسەدى. بەلگىلى قوعام جانە مەملەكەت قايراتكەرى اسانباي اسقاروۆتىڭ باستاماسىمەن بوي كوتەرگەن.

تاماشا دەمالىس ورنىن كوزدىڭ قاراشىعىنداي ساقتاۋ، ولاردى بۇلدىرمەۋ – ءاربىرىمىزدىڭ ازاماتتىق بورىشىمىز.

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق اۋرۋدان ايىقتىرمايدى

كوروناۆيرۋس • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار