رۋحانيات • 09 مامىر، 2020

«سەن قۇرمەتتە ونى!»

172 رەت كورسەتىلدى

1418 كۇن. 1418 ءتۇن... وسىنشا ۋاقىتقا سوزىلعان الاپات سوعىس ءورتى. قازاق قانا ەمەس-اۋ، دۇنيە ءجۇزى تارتتى بۇل ازاپتى. دايەكتى دەرەكتەر ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستا جاۋعان وق پەن جارىلعان بومبادان 72 مەملەكەتتىڭ 62 ملن تۇرعىنى اجال قۇشقانىن ايتادى. سونىڭ اراسىندا 601 مىڭعا جۋىق قازاقستاندىق بار. ال ۇلى دالا توسىنەن مايدانعا اتتانعانداردىڭ جالپى سانى 1 ملن 200 مىڭ ادامنان اسىپ جىعىلادى. سونىڭ 500-گە جۋىعى كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى اتاندى.

سۋرەتتى تۇسىرگەن ەرلان ومار، «ەQ»

ءبىز سوعىستىڭ تاۋقىمەتىن جەسىر قالعان اجەلەر مەن جەتىم قالعان انالار ەستىپ-بىلدىك. سودان دا بولار، كەيىنگى تولقىن الاشقا ۇلى وتان سوعىسىنىڭ قاتىسى جوق دەگەندى ايتىپ قالىپ ءجۇر. ايقايلاپ ايتپاسا دا، سانادا سەلكەۋ، بويدا كۇمان بارى ىستەگەن ءىسى، جاساعان ارەكەتىنەن ايقىن اڭعارىلادى. شەيىت كەتكەن 601 مىڭ بوزداق ەستىمەسىن مۇنى. ەستىمەيدى عوي، ەستىسە تاۋ بوپ قالۋ ءۇشىن قيىرشىق بولىپ ۇگىلگەن ساربازدار قارا جەردى قاق ايىرىپ قايتا تۇرەگەلەر مە ەدى، كىم ءبىلسىن...

بەلگىلىسى – «شەگىنەرگە جول جوق، ار­قامىزدا موسكۆا!» دەپ ۇران­داعان 28 پانفيلوۆشىنىڭ 23-ءى ەر­لىك­پەن قازا تاپقانى، وتقا ورانعان ۇشاعىن جاۋ تەحنيكاسى شوعىرلانعان تۇسقا بۇرعان نۇركەن ءابدىروۆتىڭ كوگىمىزدەن قۇيرىقتى جۇل­دىزداي اققانى، ەردىڭ ەرى – تالعات بيگەلدينوۆتىڭ دۇشپانىنا جاسىن­داي جاي وعىن توككەنى، ءاليا مەن مانشۇك، حيۋاز سياقتى حالقى­مىزدىڭ باتىر قىزدارى، باۋىرجان، قاسىم، تولەگەن سىندى اتى اتالعان-اتالماعان قانشاما باتىر ۇلدارى وت پەن وقتىڭ ورتاسىندا ءجۇرىپ، وتان شەبىن قورعاعانى. جالعىز ۇلىن بارساكەلمەسكە اتتاندىرىپ تۇ­رىپ، قارتايعان انانىڭ قايعى جۇت­قانى، سوعىسقا سوڭعى نانىن جىبە­رىپ، ءبۇتىن ءبىر ۇلتتىڭ 1418 كۇن اش قۇر­ساق كۇن كەشكەنى... سول-اق پا ەدى؟ جوق!

ءبارى دە مايدان ءۇشىن. سويىل­عان مال دا، ساۋىل­عان ءسۇت تە، ەگىل­گەن ەگىن دە. ەل اۋما­عىنداعى قورعانىس ونەر­كاسىپ ورىن­دارى مينا دا، سنا­رياد تا، وق-ءدارى دە ءوندىردى. جەر-انا توسىنەن ال­عان مىستى گيل­زاعا، مار­گانەتستى برونعا اينال­دىر­دىق.

ءبارىن دە قويشى، قازاق ەلىندە جاساق­تالعان 14 اتقىشتار جانە كاۆا­­لەريالىق ديۆيزياسىنىڭ، 7 بري­گا­دا مەن 1 زەنيتتىك پولكتىڭ، 12 قۇرى­لىس جانە 2 اۆتوباتالونىنىڭ قۇرا­­مىندا بولعان، ەرلىكپەن قازا تاۋىپ، ۇرىس دالاسىنان ورال­ما­عان بوزداقتاردىڭ ۇلەسىن نەمەن ول­شەيمىز؟ ات باسىنداي ال­تىن­نىڭ دا، دۇنيەدەگى بار بايلىقتىڭ دا باعاسى ءبىر مىسقال.

وسىندايدا سانامىزدا ساڭق-ساڭق ەتىپ باتىر باۋىرجان مومىش­ ۇلى­نىڭ كۇركىرەگەن كۇن ىسپەتتى داۋىسى تۇرادى. «مەنەن ارتىق، مەنەن با­­تىر، مەنەن اقىل­دى جىگىتتەردىڭ ءولىپ كەتكەنىن كوزىممەن كوردىم. ولار­­دىڭ يماندارى جولداس بولسىن! ولار ۇلى وتانىمىزدىڭ تاۋەل­­سىز­دىگى ءۇشىن جان ءتانىن اياماي سوعىس­­تى، سول تاۋەلسىزدىك ءۇشىن جان ءتاسى­لىم ەتتى...». باۋكەڭنەن وتكەن باتىر دە­سە، سەنبەيتىن ەدىك. ءوزى ايتىپ وتىر. ءاسى­لى، شىنايى ەرلىك پەن ورلىك – وز­گەنى وزىڭنەن ارتىق باعالاۋ بولسا كەرەك-ءتى.

حوش! تولارساقتان قان كەش­كەن توڭمويىن جىلداردى جوق­تامايىق. كەرىسىنشە، كەڭەس ودا­عىنىڭ باتى­رى اتانعان 500-دەن استام قازاق­ستان­دىقپەن، ۇلى جەڭىستىڭ سيمۆولىنداي بول­عان قاھارمان راقىمجان قوش­قار­باەۆتىڭ رەيحستاگقا جەڭىس تۋىن تىككەنىمەن ماقتانايىق!

سوڭعى جاڭالىقتار

مۇز قۇرسانعان ەكىباستۇز

ايماقتار • بۇگىن، 21:12

ءۇمىت ساۋلەسى

ساياسات • بۇگىن، 21:11

ۇلت ساۋلىعى – ۇلى بايلىق

ساياسات • بۇگىن، 21:09

ءسابيدىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالدى

ايماقتار • بۇگىن، 21:02

تۇرلەنگەن تەمەكىنىڭ ءبارى زيان

مەديتسينا • بۇگىن، 20:58

ساڭلاقتىڭ سوڭعى سامعاۋى

قازاقستان • بۇگىن، 20:50

كىتاپ كوكجيەگى كەڭەيىپ كەلەدى

رۋحانيات • بۇگىن، 20:41

«نەمىس ماشينەسى» جولدا قالدى

فۋتبول • بۇگىن، 20:36

ستۋدەنتتىك تەاتر فەستيۆالى

تەاتر • بۇگىن، 20:34

«كۇمبىرلە كۇيىم، ەلىمدە!»

ايماقتار • بۇگىن، 20:28

ۇقساس جاڭالىقتار