الەم • 08 مامىر، 2020

قىرعىزستان مەن تاجىكستان شەكاراسىندا قارۋلى قاقتىعىس بولدى - كابار

291 رەت كورسەتىلدى

بۇگىن قىرعىز-تاجىك مەملەكەتتىك شەكاراسىندا وق اتىلدى. بۇل تۋرالى كابار اگەنتتىگى حابارلادى.

وقيعا چەك باتكەن وبلىسىندا قىرعىزستان مەن تاجىكستاننىڭ شەكارالاس اۋداندارى تۇرعىندارى اراسىندا 50 سوتتىق چەك ۋچاسكەسىن پايدالانۋ ماسەلەسىنە قاتىستى تۋىنداعان. اتالعان ۋچاسكە ەكى مەملەكەتتىڭ دە قاراماعىنا كىرەتىندىگى ناقتى بەلگىلەنبەگەن. بىراق، وسى ۋاقىتقا دەيىن ونى قىرعىز تاراپى پايدالانىپ كەلگەن.

وقىس وقيعا بارىسىندا قىرعىز تاراپىنان 30-40 ادام جانە تاجىكستان تاراپىنان 30-40 ادام ءبىر-بىرىنە تاس اتا باستاپ، سوڭىندا اڭشى مىلتىعىنان وق اتىلعان. جانجالدىڭ ۋشىعىپ كەتۋىنە جول بەرمەۋ ءۇشىن قىرعىزستاننىڭ جانە تاجىكستاننىڭ شەكارا كەزەكشىلىگى اۋەگە بىرنەشە مارتە ەسكەرتۋ وعىن اتۋعا ءماجبۇر بولعان.

قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك شەكارا قىزمەتى مالىمەتىنە سۇيەنسەك، وقيعا بىرنەشە ۋاقىتقا تىنىشتالعان. ەكى رەسپۋبليكانىڭ شەكارالاس اۋماقتارىنىڭ تۇرعىندار اراسىندا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن.

«دەسە دە تاجىكستاننىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتى شەكارا اسكەرىنىڭ شەكاراشىلارى قىرعىز شەكاراشىلارىنا جانە قىرعىزستان ازاماتتارىنا قاراتا مينومەتپەن توسىننان وق جاۋدىردى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق اۋرۋدان ايىقتىرمايدى

كوروناۆيرۋس • 10 شىلدە، 2020

پنەۆمونياعا باسقا اتاۋ بەرىلۋى مۇمكىن

كوروناۆيرۋس • 10 شىلدە، 2020

كوروناۆيرۋس ىندەتى 3 كەزەڭنەن تۇرادى

كوروناۆيرۋس • 10 شىلدە، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار