ايماقتار • 27 ءساۋىر، 2020

تۇركىستان: COVID-19 تاۋلى اۋداندارعا دا جەتتى

533 رەت كورسەتىلدى

تاۋلى اۋدانداردى بولەكتەپ ايتۋىمىزدىڭ سەبەبى دە بار. وسىعان دەيىن ءوڭىردىڭ بارلىق اۋداندارىندا دەرلىك ينفەكتسيا جۇقتىرعاندار تىركەلگەن بولاتىن. ەندى كەشە تۇلكىباس اۋدانى اقسۋ-جاباعىلى اۋىلىنىڭ، بۇگىن تولەبي اۋدانى تۇرعىنىنىڭ ىندەت جۇقتىرعانى انىقتالىپ وتىر.

تۇركىستان وبلىسىندا 27 ساۋىردەگى سوڭعى  مالىمەتكە سايكەس ينفەكتسيا جۇقتىرعان تاعى 2 ازامات تىركەلدى. تولەبي اۋدانى، كوكسايەك اۋىلىنىڭ 1936 جىلى تۋعان تۇرعىنى مەن  ورداباسى اۋدانى، بادام ستانتسياسىنىڭ 1994 جىلعى تۇرعىنىنان COVID-19 ينفەكتسياسى راستالدى. اتالعان ازاماتتارمەن  جاقىن بايلانىستا بولعاندار انىقتالۋدا.

وبلىستىق جەدەل اقپارات شتابىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى تاڭدا جەتىساي اۋدانىندا -21، ورداباسىدا -9،  كەنتاۋ قالاسى -9، سايرام اۋدانى-3، ماقتاارال-5، ارىس قالاسى -17، تۇركىستان قالاسى-13، بايدىبەك-2،  سارىاعاش -16، قازىعۇرت – 7، سوزاق – 5، تۇلكىباس -1، تولەبي اۋدانىندا 1 ناۋقاس تىركەلگەن.

 

تۇركىستان وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق اۋرۋدان ايىقتىرمايدى

كوروناۆيرۋس • 10 شىلدە، 2020

پنەۆمونياعا باسقا اتاۋ بەرىلۋى مۇمكىن

كوروناۆيرۋس • 10 شىلدە، 2020

كوروناۆيرۋس ىندەتى 3 كەزەڭنەن تۇرادى

كوروناۆيرۋس • 10 شىلدە، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار