پرەزيدەنت • 31 ناۋرىز، 2020

800 مىڭنان استام ادام تەگىن ازىق-ت ۇلىك الادى

704 رەتكورسەتىلدى

قاسىم-جومارت توقاەۆ بۇگىنگى ۇندەۋىندە ەل تۇرعىندارىنا تەگىن ازىق-ت ۇلىك بەرىلەتىنىن ايتتى. 

«سونىمەن قاتار، تۇرمىسقا قاجەتتى زاتتار مەن ازىق-ت ۇلىكتى تەگىن الاتىن ازاماتتاردىڭ قاتارى كوبەيەدى. اتاپ ايتقاندا، مۇنداي كومەكتى مۇگەدەكتەر جانە جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلگەن ازاماتتار دا يەلەنەدى. تەگىن ازىق-ت ۇلىك سەگىز ءجۇز مىڭنان استام ادامعا بەرىلەدى» دەدى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقاەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار