ايماقتار • 31 ناۋرىز، 2020

توتەنشە جاعداي: اكىمدەر توي تويلاپ ءجۇر

7533 رەتكورسەتىلدى

توتەنشە جاعداي كەزىندە سپورتتىق، ويىن-ساۋىق، سونداي-اق وتباسىلىق، بۇقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە تىيىم سالىنعان. سوعان قاراماستان ۇيلەرىندە توي جاساپ جۇرگەندەر كەزدەسىپ قالادى. ءدامحانا، مەيرامحانالار قوجايىندارىنىڭ دا تالاپتى اينالىپ وتۋگە تىرىساتىنى بايقالادى. بۇل تۋرالى بۇگىن وبلىس پروكۋرورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى تالعات ايتباي ۇلى بريفينگتە حابارلادى.

توتەنشە جاعداي جاريالانعالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 476-بابىمەن 49 تۇلعاعا اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى. ونىڭ 14-ءى سوتتىڭ قاۋلىسىمەن اكىمشىلىك قاماۋعا الىنسا، 23-نە اكىمشىلىك ايىپپۇل سالىندى. قالعان 12 ءىس سوت وندىرىسىندە.

وسىنداي سىن ساتتە كەيبىر اكىمدەر دە تويلاۋعا تەرىس قارامايتىن بايقاتىپ قالىپ ءجۇر. مىسالى، شيەلى اۋدانى توڭكەرىس اۋىلىنىڭ اكىمى تۋىسىنىڭ ۇيىندەگى كەلىن ءتۇسىرۋ تويىنا قاتىسقان. ءۇي يەسى اۋداندىق سوت قاۋلىسىمەن اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى. قىزىلوردا قالاسىنداعى «وريگون» ءدامحاناسىنىڭ ساعات 22.00-دەن كەيىن جۇمىس ىستەگەنى انىقتالىپ، كافە يەسىنە 20 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە اكىمشىلىك ايىپپۇل سالىندى.

 

قىزىلوردا وبلىسى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

پاۆلوداردا ەكوبازار اشىلدى

ايماقتار • بۇگىن، 17:09

ۇقساس جاڭالىقتار