ايماقتار • 28 ناۋرىز، 2020

پەتروپاۆلدا ەكى ۇرى قولعا ءتۇستى

27 رەتكورسەتىلدى

پاۆلودارلىق 31 جاستاعى ازامات پەن  الماتىلىق 38 جاستاعى ازامات پەتروپاۆلعا كەلىپ سەگىز ۇرلىق جاساپ ۇلگەرىپتى. سونىڭ ىشىندە اڭدىپ ءجۇرىپ، يەلەرى شىعىپ كەتكەندە بەس پاتەردى «تازالاپ» شىققان. ودان باسقا ساۋدا سورەلەرىنەن 2 رەت «پايدا» تاپقان. ونىمەن دە قويماي ءبىر رەت قالا تۇرعىنىنىڭ قالتاسىنا تۇسكەن.

قازىر ەكەۋى ۇيىمداسقان قىلمىستى بىرنەشە رەت جاساعان باۋكەسپەلەر رەتىندە پەتروپاۆلدىڭ وقشاۋلاعىشىندا كوزدەرى بوزارىپ وتىر. ەندى ولاردىڭ باسقا دا قىلمىستارعا قاتىستىلىعى تەكسەرىلۋدە.

اتالعان فاكتىلەرگە قاتىستى قىلمىستىق كودەكستىڭ 188-بابىنىڭ 1 جانە 3-بولىكتەرىندە قاراستىرىلعان «ۇرلىق» بويىنشا سوت الدى تەرگەۋ جۇرگىزىلۋدە. بۇل باپتىڭ سانكتسياسى م ۇلىكتى تاركىلەۋمەن ءۇش جىلدان جەتى جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى كوزدەيدى.

پەتروپاۆلدىڭ پينكەرتوندارىنا ۇرىنى ۇستاۋعا بەينەكامەلارداعى جازبالار جاقسى كومەكتەسكەن. ەگەر ولار بولماسا قىلمىس ۇستىندە ۇستالماعان قۋلار پەتروپاۆلدان تاباندارىن جالتىراتىپ كەتە جازداعانداي ەكەن. ەندى جۇرتتىڭ ءبارى كورونوۆيرۋستان قورىنىپ، ۇيدەن شىعا الماي وتىرسا، مىنالار سۋىققولدىعىنىڭ كەسىرىنەن ءتورت قابىرعاعا كەپتەلىپ وتىر.

پەتروپاۆل

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار