قازاقستان • 28 ناۋرىز، 2020

ۆيرۋس تارالۋىن باقىلاي الماۋ قاۋپى تۋىنداپ وتىر - داۋرەن اباەۆ

176 رەتكورسەتىلدى

بۇل تۋرالى «حابار 24» تەلەارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىندە اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ ايتتى.

«قۇرمەتتى قازاقستاندىقتار! بۇل تىكەلەي ەفيردى ونلاين بريفينگ ەمەس، ۇندەۋ دەپ قابىلداعان ءجون. وزدەرىڭىز كورىپ وتىرعانداي، ىندەتتىڭ تارالۋى ۇدەپ بارادى. ءبىر تۇندە 40-تان اسا ادامنىڭ انىقتالعانى الاڭداتاتىن جاعداي. قازىر ۆيرۋس جۇقتىرعانداردىڭ سانى 204-كە جەتتى. 1899 ادام ستاتسيونارلىق كارانتيندە جاتىر. 3،5 مىڭنان استام ادام ءۇي كارانتينىندە، 6 مىڭنان اسا ادام اۋىرعاندارمەن بايلانىستا بولعان، ولاردىڭ 95% انىقتالدى. ءبىز وتە كۇردەلى كەزەڭدە تۇرمىز. ۆيرۋس تارالۋىن باقىلاي الماۋ قاۋپى تۋىنداپ وتىر»، دەدى اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ. 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار