رۋحانيات • 28 ناۋرىز، 2020

جىر چەلەندجىندە جاريالانعان ولەڭ انگە اينالدى

279 رەتكورسەتىلدى

بۇگىندە قاتەرلى دەرتكە قارسى كۇرەسىپ جاتقان اق جەلەڭدى ابزال جانداردى الەم بولىپ قولداپ وتىر. ولاردىڭ ءاربىر ىسىنە دەمەۋ ءبىلدىرىپ، جىلى سوزدەرىن ارناپ جاتقاندار ەلىمىزدە دە از ەمەس.

جۋىردا «اۋىل» پارتياسىنىڭ رەسمي پاراقشاسى ادامزاتتىڭ اماندىعىن ويلاپ كۇندىز كۇلكى، تۇندە ۇيقى كورمەي تىنىمسىز ەڭبەك ەتىپ جاتقان مەديتسينا ماماندارىن قولداۋ ماقساتىندا «اق قاناتتى پەرىشتەدەي اق حالاتتى ابزال جاندار» اتتى جىر چەلەندجىن قولعا الدى. ىزگى باستامانى اۋزى دۋالى اقىندار ءبىر اۋىزدان قولداپ، ءوز ولەڭدەرىن جەدەل جولداي باستادى.

ءتىپتى چەلەندجدە جاريالانعان جىر شۋماقتارى سازگەرلەردىڭ دە شابىتىن وياتىپ، دۇنيەگە جاڭا اندەر دە كەلە باستادى. اتالعان چەلەندجدى العاش قولداعان قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، اقىن داۋلەتكەرەي كاپ ۇلىنىڭ ولەڭىنە بەلگىلى سازگەر، ءانشى مەدەت سالىقوۆ ءان جازدى. جاڭا تۋىندىنى سالىقوۆتار وتباسى «جان ىزگىلەرىم» دەگەن اتپەن اق حالاتتى ابزال جاندارعا بىرگە شىرقاپ بەردى.

تالانتتى وتباسىنىڭ ورىنداعان اسەرلى ءانىن ءار جانۇيانىڭ دەرتكە داۋا دارىگەرلەرگە ارناپ ايتقان العىسى دەپ قابىلداۋعا بولادى.

ايتا كەتەيىك، چەلەندجگە قالامى قارىمدى اقىندار ءوڭىر-وڭىرلەردەن ءوز ولەڭدەرىن جولداپ ءۇن قوسىپ جاتىر. قايرات اسقاروۆ، ءبىرجان بايتۋوۆ، ەربول بەيىلحان سىندى اقىنداردىڭ ولەڭدەرىن جۇرتشىلىق جىلى قابىلداۋدا.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار