قوعام • 26 ناۋرىز، 2020

«Mega Pharma» مەديتسينالىق ماسكا تاراتۋ بويىنشا اكتسيا باستادى

12 رەتكورسەتىلدى

وتاندىق مەديتسينالىق ماسكالار ءوندىرۋشى «Mega Pharma» جشس ء«بىز بىرگەمىز!» اكتسياسىن  باستادى. 

كومپانيا وكىلدەرى بۇگىن نۇر-سۇلتان، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنىڭ تۇرعىندارىنا 100 مىڭنان استام مەديتسينالىق ماسكانى تەگىن تاراتۋدا. ءاربىر ادامعا 5 دانا مەديتسينالىق ماسكا بەرىلەدى. 

سوڭعى جاڭالىقتار

ىستىق تاماق تاراتتى

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار