ايماقتار • 13 ناۋرىز، 2020

قىرىق ءۇش مەكتەپتە ديرەكتور جوق

753 رەتكورسەتىلدى

بۇل تۋرالى جاقىندا ءبىلىم باسقار­­ما­سى­نىڭ كەڭەيتىلگەن القا وتى­رى­سىن­­دا ايتىلدى.

وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسى باسشىسى سايرانگۇل ءجۇمادىلوۆانىڭ سوزىنە سەنسەك، قازىر ايماقتا 43 ديرەكتوردىڭ ورنىندا ولاردىڭ مىندەتىن اتقارۋشىلار وتىر. بۇدان بولەك وڭىردە مۇعالىمدەردىڭ دە جەتىس­پەۋ­شىلىگى بايقالادى.

«وبلىس كولەمىندە 267 ءپان مۇعالىمىنىڭ ورنى بوس تۇر. ونىڭ ىشىندە اۋىل مەكتەپ­تە­رىنە 151 مامان قاجەت. سونداي-اق وسكە­مەن جانە ريددەر قالالارىندا، ۇلان، تارباعاتاي، اياگوز، كاتونقاراعاي، كوك­پەكتى اۋدان­دارىندا كادر تاپشىلىعى ايتار­لىق­تاي باي­قالادى. اسىرەسە اعىلشىن ءتىلى، ورىس ءتىلى جانە ورىس ادەبيەتى، ماتەماتيكا ءپانى­نىڭ جانە باستاۋىش سىنىپ مۇعالىمدەرى جە­ت­ى­سپەي جاتىر» دەيدى باسقارما باسشىسى.

 

شىعىس قازاقستان وبلىسى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ەرلىكتى دارىپتەيتىن قوماقتى قور

رۋحانيات • 05 ماۋسىم، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار