قازاقستان • 27 اقپان، 2020

اتىراۋ وبلىسىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاعدايى دامىدى

18 رەتكورسەتىلدى

اتىراۋ وبلىسى ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەر بويىنشا ەلىمىزدەگى كوش باستاۋشى وڭىرلەردىڭ ءبىرى. نەگىزىنەن — كومىرسۋتەك شيكىزاتىن ءوندىرۋ جانە وڭدەۋ ەسەبىنەن. 2019 جىلدىڭ جازىندا قازاقستان پرەزيدەنتى ق. توقاەۆ ءوڭىردىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسۋ كەزىندە اتىراۋ وبلىسىنىڭ ەكونوميكاسىن ءارتاراپتاندىرۋ ءۇشىن شارالار قابىلداۋدى تاپسىردى، مۇناي-گاز جانە مۇناي-حيميا كەشەندەرىنەن باسقا، جەرگىلىكتى ەكونوميكانىڭ باسقا دا سالالارىن قولداۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى. وڭىردە جاڭا وندىرىستەر اشۋ جانە جۇمىس ىستەپ تۇرعاندارىن جاڭعىرتۋ بويىنشا ۇلكەن جۇمىس اتقارىلدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

اتىراۋ ءوڭىرى — قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءىرى يندۋستريالدى اۋداندارىنىڭ ءبىرى. وبلىس ەكونوميكاسىن دامىتۋدىڭ باسىم باعىتتارى – مۇناي-گاز ءوندىرۋ ونەركاسىبى، قۇرىلىس ماتەريالدارى ءوندىرىسى، وڭدەۋ، اگروونەركاسىپ جانە بالىق سالالارى. ەگەر 1991 جىلى جالپى وڭىرلىك ءونىم كولەمى 4،6 ملرد تەڭگەنى قۇراعان بولسا، 2019 جىلدىڭ 9 ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا وبلىستىڭ جالپى وڭىرلىك ءونىمى 5،8 ترلن تەڭگەنى قۇرادى. حالىقتىڭ جان باسىنا شاققانداعى جالپى وڭىرلىك ءونىم 9 ملن تەڭگەگە جەتتى.

1

اتىراۋ وبلىسى اكىمدىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، 2019 جىلى ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ بارلىق كورسەتكىشتەرى بويىنشا وڭ قارقىن ساقتالدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار