ايماقتار • 19 اقپان، 2020

قىزىلوردا: كيىك ءمۇيىزى كۇدىك تۋدىرىپ وتىر

847 رەت كورسەتىلدى

وسى اقپان اينىڭ 10 مەن 17 كۇندەرى ارالىعىندا وبلىس كولەمىندە «براكونەر» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى ءوتتى.

ول ءۇشىن ارنايى قۇرىلعان موبيلدىك توپ وكىلدەرى 12 اقپاندا قازالى اۋدانى تۇرعىنىنان 4 دانا كيىك ءمۇيىزىن تاركىلەگەن. قازىر وسى دەرەك بويىنشا قىلمىستىق كودەكستىڭ 339-بابىنا سايكەس (وسiمدiكتەردىڭ نەمەسە جانۋارلاردىڭ سيرەك كەزدەسەتiن جانە قۇرىپ كەتۋ قاۋپi تونگەن، سونداي-اق پايدالانۋعا تىيىم سالىنعان تۇرلەرىمەن، ولاردىڭ بولىكتەرىمەن نەمەسە دەريۆاتتارىمەن زاڭسىز اينالىسۋ) سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلۋدە.

ءۇش كۇننەن كەيىن ءدال وسىنداي جاعداي ارال اۋدانىندا قايتالاندى. 15 اقپان كۇنى وسى اۋدان تۇرعىنىنىڭ قولىنداعى كۇمان تۋدىرعان پوليەتەلەن پاكەتتەن كيىك ءمۇيىزى الىندى. بۇل بويىنشا دا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى.  

سوڭعى جاڭالىقتار

قىرعىزدىڭ وڭىندەي...

ونەر • بۇگىن، 08:35

تاعى دا تاريف تۋرالى

ايماقتار • كەشە

قولدان شاپقان قوبىز

رۋحانيات • كەشە

كۇلاندا اپا

ەڭ قىسقا اڭگىمە • كەشە

الاش ات تاريحى

قوعام • كەشە

ءبىر ولەڭنىڭ تاريحى

ادەبيەت • كەشە

سۇلتانماحمۇت جەڭىسى

ادەبيەت • كەشە

دالا مەن دارىن

تاريح • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار