قوعام • 17 اقپان، 2020

ەلوردا تۇرعىندارىنا جۇمىس كۇشى تاپشى ايماقتاردان بوس جۇمىس ورىندارى ۇسىنىلۋدا

46 رەتكورسەتىلدى

20، 21 اقپان كۇنى ساعات 10.00-دەن 18.00-گە دەيىن «جانۇيا» وتباسى ينستيتۋتىن قولداۋ ورتالىعىندا ازاماتتاردىڭ ەرىكتى تۇردە قونىس اۋدارۋى بويىنشا بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ جارمەڭكەسى وتەدى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.

جارمەڭكە ماقساتى – ناتيجەلى جۇمىسپەن قامتۋدى جانە جاپپاي كاسىپكەرلىكتى دامىتۋدىڭ 2017-2021 جىلدارعا ارنالعان «ەڭبەك» مەملەكەتتىك باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا ەلىمىزدىڭ جۇمىس كۇشى تاپشى ايماقتارىن ەڭبەك قابىلەتتى قىزمەتكەرلەرمەن قامتاماسىز ەتۋ.

جارمەڭكەگە سولتۇستىك قازاقستان، شىعىس قازاقستان، قوستاناي، پاۆلودار، قاراعاندى جانە اقمولا وبلىسىنىڭ وكىلدەرى قاتىسادى. جىل باسىنان بەرى نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋ ورتالىعىنا 1 659 ادام جۇگىندى. بارلىعى 1 266 ادام جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى. ونىڭ ىشىندە تۇراقتى جۇمىس ورىندارىنا 373 جۇمىسسىز شىقسا، بەلسەندى قولداۋ شارالارىمەن 893 ادام قامتىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار