قوعام • 22 قاڭتار، 2020

نۇر-سۇلتاندا ازىق-ت ۇلىك بەلدەۋىنەن جەتكىزىلىمدەر ۇلەسى 31%-دى قۇرايدى

23 رەتكورسەتىلدى

ەلوردالىق ينۆەستيتسيالار جانە كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باسقارماسىنىڭ اقپاراتىنا سايكەس، قالا نەگىزگى ازىق-ت ۇلىك ونىمدەرىمەن 53% قامتاماسىز ەتىلگەن. بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.


باس قالانىڭ ازىق-ت ۇلىك ونىمدەرىنە دەگەن قاجەتتىلىگىنىڭ 47%-ى قازاقستاننىڭ باسقا وڭىرلەرىنەن، كوبىنە جاقىن جانە الىس شەتەلدەردەن اكەلىنۋ ەسەبىنەن قاناعاتتاندىرىلادى. پايىزدىق قاتىناستا الساق، ازىق-ت ۇلىكتىڭ 22% – مەنشىكتى ءوندىرىس ەسەبىنەن، 31% – ازىق-ت ۇلىك بەلدەرۋىنەن جەتكىزىلىمدەردەن، 47% – رەسپۋبليكانىڭ باسقا وڭىرلەرىنەن جانە يمپورت بويىنشا قامتاماسىز ەتىلەدى.

قازىرگى ۋاقىتتا قالا اۋماعىندا ۇن، نان، شۇجىق ونىمدەرى، ىرىمشىك پەن ماكارون ونىمدەردىڭ ءوندىرىسى بويىنشا 56 قايتا وڭدەۋ كاسىپورنى جۇمىس ىستەيدى. مامانداردىڭ ەسەپتەۋىنشە، اعىمداعى جىلى ەڭ تومەنگى نورمالار بويىنشا ەلوردانىڭ نانعا دەگەن قاجەتتىلىگى 80 055 توننانى، كارتوپ – 107 540 توننانى، ەت – 33 000 توننادان استام، ءسۇت – 95 654 توننانى، جۇمىرتقا – 160 744 توننانى قۇرايدى.


سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار