رۋحانيات • 22 قاڭتار، 2020

18 مىڭنان استام قازاقستاندىققا اباي ەسىمى بەرىلگەن

178 رەتكورسەتىلدى

18 232 قازاقستاندىقتىڭ ەسىمى  اقىن، اعارتۋشى جانە فيلوسوف، جاڭا قازاق ادەبيەتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ قۇرمەتىنە قويىلعان. بۇل تۋرالى ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ال ۇلى اقىننىڭ وتانى -  شىعىس قازاقستان وبلىسىندا اباي اتتى 378 ازامات تۇرادى.

بۇگىندە ەڭ ۇلكەن اباي 92 جاستا بولسا، ەڭ كىشىسى نەبارى 2 كۇن بۇرىن تۋعان. كىشكەنتاي اباي 2020 جىلعى 20 قاڭتاردا سارىاعاش قالاسىندا دۇنيەگە كەلدى.

سوڭعى 10 جىل ىشىندە (2009-2020 جج.) اتا-انالار بالالارىنا اباي ەسىمىن 2470 رەت تاڭداعان. ەڭ كوبى تۇركىستان وبلىسىندا (415)، الماتى (321) جانە نۇر-سۇلتان (273) قالالارىندا تۇرادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار