باسىلىم باسشىلارى • 15 جەلتوقسان، 2019

باسىلىم باسشىلارى - جۇسiپبەك ايماۋىتوۆ (02.1921-10.1921)

44 رەتكورسەتىلدى

ج.ايماۋىتوۆ قازiرگi پاۆلودار وبلىسىنىڭ باياناۋىل اۋدانىنداعى قىزىلتاۋ اتىرابىندا تۋعان. اكەسi ايماۋىت كەدەي بولعانىمەن، ارعى اتالارى داندەباي مەن قۋان اتاق-ابىرويلى، باي، ەل اراسىندا بiلiكتi كiسiلەر ەكەن. جۇسiپبەك جاستايىنان ارابشا حات تانىپ، وقۋ ۇيرەنگەن. 15-16 جاسىندا پاۆلودارعا بارىپ، ورىسشا-قازاقشا ەكi كلاستىق مەكتەپكە تۇسەدi. بiر جاعىنان بالا وقىتىپ، قاراجات تابادى.

1914 جىلى سەمەيدەگi وقىتۋشىلار سەمينارياسىنا قابىلدانادى. ونى 1918 جىلى اياقتاپ شىعادى. 1911-1914 جىلدارى اۋىلدا مۇعالiم بولىپ iستەيدi.

1919-1922 جىلدارى – رەسپۋبليكا حالىق اعارتۋ كوميسسارياتىنىڭ القا مۇشەسi، سەمەي گۋبەرنياسى وقۋ ءبولiمiنiڭ باستىعى، “قازاق تiلi” گازەتiنiڭ رەداكتورى. “ەڭبەكشi قازاققا” دا باسشىلىق جاسايتىن كەزi وسى تۇس.

1922-1924 جىلدارى قارقارالى وڭiرiندە مۇعالiمدiك قىزمەتتە بولادى. 1924-1926 جىلدارى “اق جول” گازەتiندە ادەبي قىزمەتكەر (تاشكەنت)، 1926-1929 جىلدارى شىمكەنت پەداگوگيكا تەحنيكۋمىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتتەرiن اتقارادى.

1929 جىلعى باستالعان كەڭەستiك قۋعىن-سۇرگiن كەزiندە قامالىپ، 1931 جىلى اتىلدى.

ج.ايماۋىتوۆ ءوزiنiڭ قىسقا عۇمىرىندا ارتىنا اسا باي ادەبي، عىلىمي مۇرا قالدىرعان جان. ونىڭ “قارتقوجا”، “اقبiلەك” اتتى روماندارى مەن پوۆەست-پەسالارىن قازiر دە جۇرت قىزىعا وقيدى. “تاربيەگە جەتەكشi” (1924 ج.)، “پسيحولوگيا” (1926 ج.)، “جان جۇيەسi جانە ونەر تاڭداۋ” (1926 ج.)، ت.ب. iرi عىلىمي ەڭبەكتەرi بار.

سوڭعى جاڭالىقتار

باسىلىم باسشىلارى - ەركىن قىدىر (1962)

باسىلىم باسشىلارى • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار