رۋحانيات • 12 قاراشا، 2019

قاھارمانعا قۇرمەت

34 رەت كورسەتىلدى

نۇر-سۇلتان قالاسىندا حا­لىق قاھارمانى را­قىم­­جان قوشقار­باەۆ­تىڭ 95 جىلدىعىنا وراي «نامىس پەن رۋح» اتتى رۋحاني-پاتريوتتىق كەش ءوتتى. جەڭىس تۋىن تىك­كەن قازاق باتىرىنا ارنالعان ءىس-شارا ەلور­­داداعى راقىمجان قوش­قارباەۆ ەسكەرتكىشى الدىندا گۇل قويۋ مەن تاع­زىم ەتۋدەن باستالدى.

سالتاناتتى جيىنعا قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى باقتيار ماكەن قاتىسىپ، وسكەلەڭ ۇر­پاق­تىڭ جادىندا ەرلىكتىڭ سيم­ۆولى رەتىندە ساقتالۋى كە­رەك­تىن ايتتى.

– راقىمجان قوشقار­با­ەۆ­­­تىڭ فاشيستەرگە قارسى سو­عىستاعى ەرلىكتەرى قازىرگى ۇرپاق ءۇشىن ۇلگى بولۋى ءتيىس. بۇ­گىنگى ءىس-شارانىڭ ماق­ساتى – باتىر راقىمجان قوشقارباەۆ ەكىنشى دۇ­نيەجۇزىلىك سوعىستا ەرلىك كورسەتكەن باتىرلاردى ەسكە الۋ. بۇل باعىتتاعى ءبىزدىڭ جۇ­مىسىمىز مىندەتتى تۇردە جال­عاسادى، – دەپ اتاپ ءوتتى باق­تيار ماكەن.

21 جاسىندا جاڭ­­­­­بىرداي جاۋعان وق­تان جاس­قانباعان لەيتەنانت را­قىم­­جان قوش­قارباەۆ پەن قا­­تارداعى جاۋىنگەر گري­گوري بۋلاتوۆ، فا­شيستەر ور­­داسىنا بارiنەن بۇرىن جە­تiپ، جەڭiس تۋىن رەيحستاگقا تiككەنى ءدۇيىم جۇرت­قا ءمالىم. ق.قۋانىشباەۆ تەاترىنىڭ ارتىستەرى قايتپاس قاي­سارلىق تانىتقان باتىر­لاردىڭ وسىنداي قىم-قۋىت تاعدىر جولىن ارقاۋ ەتكەن ساحنالىق كورىنىستى ەل نازارىنا ۇسىندى. قازاق ەس­تراداسىنىڭ جارقىن جۇل­دىزدارى پا­تريوت­تىق ان­دەر شىرقاپ، ساپ تۇزەگەن ۇلاندار جىردان شا­شۋ شاشتى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار ارزاندادى

ەكونوميكا • بۇگىن، 16:52

قوسشىدا جاڭا مەكتەپ اشىلادى

ءبىلىم • بۇگىن، 16:25

ۇقساس جاڭالىقتار