24 شىلدە، 2019

مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى تەگىن ءدارى-دارمەك بەرۋ پروتسەcىن باقىلاۋ ناتيجەسىن قورىتىندىلادى

194 رەت كورسەتىلدى

تەگىن ءدارى-دارمەك پەن مەديتسينالىق ماقساتتاعى بۇيىمداردى بەرۋ بارىسىن باقىلاۋ ناتيجەلەرى بەلگىلى بولدى.

دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى، مسق مەن «سق-فارماتسيا» جشس بىرلەسىپ وتكىزگەن شارا اياسىندا بيىلعى 12 ءساۋىر مەن 30 ماۋسىم ارالىعىندا SMS-حابارلاما جۇيەسىن ىسكە قوسقان بولاتىن. اتاپ ايتقاندا، 2019 جىلدىڭ ءساۋىر-ماۋسىم ايلارىندا تەگىن ءدارى-دارمەك العاندار تىزىمىنە ەنگەن پاتسيەنتتەردىڭ تەلەفوندارىنا SMS-حابارلاما جىبەرىلدى.  بارلىعى 1 ميلليوننان استام SMS-حابارلاما جىبەرىلگەن. حابارلامادا رەتسەپتىنىڭ ءنومىرى مەن ءدارىنىڭ بەرىلگەن كۇنى كورسەتىلدى. پرەپاراتتار شىن مانىندە قولىنا تيمەگەن پاتسيەنتتەرگە SMS-حابارلاماعا جاۋاپ رەتىندە «0» تسيفرىن جولداۋ نەمەسە «سق-فارماتسيا» جشس-ءنىڭ 1439 بايلانىس نومىرىنە قوڭىراۋ شالۋ ۇسىنىلعان بولاتىن.

SMS-حابارلاما قورىتىندىسى بويىنشا، قورعا 27 798 پاتسيەنتتەن جاۋاپ كەلدى. ونىڭ ىشىندە 4 137 پاتسيەنتتىڭ ءدارى-دارمەكتى الماعانى انىقتالدى. 

ءدارى-دارمەكتىڭ قولعا تيمەگەنى تۋرالى حابارلامانىڭ باسىم بولىگىن قىزىلوردا، ماڭعىستاۋ، شىعىس قازاقستان، تۇركىستان جانە الماتى وبلىستارىنىڭ تۇرعىندارى جولداعان.

سونداي-اق، بۇل مونيتورينگ جازىلعان رەتسەپتىلەر مەن قولما-قول بەرىلگەن ءدارى سانى ءبىر-بىرىنە سايكەس كەلمەيتىن 10 مەديتسينا ۇيىمىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەردى. ولاردىڭ قاتارىنداامبۋلاتوريالىق-ەمحانالىق قىزمەتى بار جالاعاش اوا، قىزىلوردا وبلىستىق مەديتسينا ورتالىعى، ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى №1 اقتاۋ قالالىق ەمحاناسى، شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى ۇلان اۋداندىق ورتالىق اۋرۋحاناسى، جەتىساي اۋداندىق «اسىقاتا» اۋرۋحاناسى، تۇركىستان وبلىسىنداعى تۇلكىباس اۋداندىق ورتالىق اۋرۋحاناسى، الماتى وبلىسىنداعى تالعار جانە ىلە اۋداندىق اۋداندىق ورتالىق اۋرۋحانالارى بار.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى وتكەن جىلدىڭ باسىندا كەپىلدەندىرىلگەن تەگىن كومەك پاكەتى شەڭبەرىندە بەرىلەتىن ءدارى-دارمەك پەن مەديتسينا بۇيىمدارىنا اقى تولەۋ ءتارتىبىن وزگەرتكەن بولاتىن.

قور بىلتىر ءدارى قولما-قول بەرىلگەن جانە «ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ» اقپاراتتىق جۇيەسىنە ەنگىزىلگەن رەتسەپتىلەرگە عانا اقى تولەۋگە كوشتى. «پاتسيەنتتەردەن كەلىپ تۇسكەن بارلىق حابارلامالاردى قور تىركەۋگە العاننان كەيىن وڭدەدى. SMS-حابارلامالار جۇيەگە پاتسيەنتتەردىڭ وزدەرىن تارتۋعا مۇمكىندىك بەردى. ناتيجەسىندە اقپاراتتىق جۇيەدەگى مالىمەتتەر مەن ءدارى-دارمەكپەن ناقتى قامتاماسىز ەتۋ كورسەتكىشى اراسىندا ەداۋىر الشاقتىق بارى انىقتالدى»، - دەپ ءتۇسىندىردى «الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى» كەاق باسقارما توراعاسى ايباتىر جۇماعۇلوۆ.

مسق رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن قارجىلاندىرىلاتىن تەگىن مەديتسينالىق كومەك (تمكك) پاكەتىنىڭ جانە جۇمىس بەرۋشىلەر، ازاماتتار مەن مەملەكەت جارناسى ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلاتىن مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ ء(مامس) پاكەتىنىڭ وپەراتورى. 2018 جىلدان باستاپ قور تمككك پاكەتى شەڭبەرىندە كورسەتىلگەن قىزمەتتەر اقىسىن تولەپ كەلەدى. ءمامس پاكەتى بويىنشا قىزمەت كورسەتۋ 2020 جىلى باستالماق.

ءدارى-دارمەك پەن مەديتسينالىق ماقساتتاعى بۇيىمداردى «سك-فارماتسيا» جشس ساتىپ الادى (مسق-مەن اراداعى كەلىسىمشارتتان تۇسكەن قارجى ەسەبىنەن). «سك-فارماتسيا» ءدارى مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردى كەلىسىمشارت بەكىتكەن مەديتسينا ۇيىمدارىنان تۇسكەن وتىنىشتەر نەگىزىندە ساتىپ الادى. 2019جىلى مسق مەن «سك-فارماتسيا» جشس اراسىنداعى كەلىسىمنىڭ قۇنى 86،9 ملرد تەڭگە بولدى.


سوڭعى جاڭالىقتار

تەڭىز تۇيسىگى

ونەر • كەشە

اڭشىلىق – اسىل ونەر

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار