13 ماۋسىم، 2019

شقو-دا 6 جارىم مىڭ مۇعالىم 2 جىل بويى الماعان قوسىمشا اقىلارىن الدى

381 رەتكورسەتىلدى

2017-2018 جىلدار ارالىعىندا بەرەشەك 87 ملن.تەڭگەدەن اسقان.

وبلىس پروكۋراتۋراسىنىڭ ارالاسۋىنان كەيىن ءوڭىردىڭ مۇعالىمدەرىنە تيەسىلى قوسىمشا اقى تولەندى. «وبلىس پروكۋراتۋراسى مەكتەپ قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەڭبەك قۇقىقتارىنىڭ ساقتالۋىنا تەكسەرۋ جۇرگىزىپ، 6 جارىم مىڭ مۇعالىمگە ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار بالالارىمەن جۇمىسى ءۇشىن قوسىمشا اقى تولەنبەگەنىن انىقتادى.  بازالىق ەڭبەكاقىعا 40% قوسىمشا تولەمدى مۇعالىمدەر 2 جىل بويى الماعان. 2017-2018 جىلدار ارالىعىندا بەرەشەك 87 ملن.تەڭگەدەن اسقان. قاداعالاۋ اكتىسى بويىنشا قىزمەتكەرلەرگە بۇگىنگى كۇنى 14 ملن. تەڭگەدەن استام قوسىمشا اقى تولەندى» دەلىنگەن شىعىس قازاقستان وبلىستىق پروكۋراتۋراسى ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ تاراتقان مالىمەتىندە.  

وسكەمەن

سوڭعى جاڭالىقتار

انا ءتىلى – ارىڭ بۇل...

رۋحانيات • كەشە

اباي مۇراسى ماڭگىلىك

اباي • 22 اقپان، 2020

قىلمىستىق ءىس قوزعالدى

ايماقتار • 22 اقپان، 2020

ماڭعىستاۋدا «ANTIKOR ORTALYGY» اشىلدى

رۋحانيات • 22 اقپان، 2020

تەننيس: ەلەنا رىباكينا فينالدا

تەننيس • 22 اقپان، 2020

باستى اقپارات (21.02.2020)

ۆيدەو • 21 اقپان، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار