سپورت • 03 ءساۋىر، 2019

«بارىس ارەناعا» قانشا ادام باردى؟

832 رەتكورسەتىلدى

بيىلعى ماۋسىمدا «بارىس» حوككەي كلۋبىنىڭ ماتچتارىن تاماشالاۋ ءۇشىن ەلورداداعى «بارىس ارەنا» مۇز ايدىنىنا 302 093 ادام بارعان.

فوتو: hcbarys.kz

ارەناعا جينالعان جانكۇيەرلەردىڭ 72 مىڭى گاگارين كۋبوگىنىڭ پلەي-وفف كەزەڭدەرىندە جينالعان. ياعني، ءار ويىنعا ورتا ەسەپپەن 10 420 كورەرمەن كەلگەن ەكەن.

سونداي-اق «بارىستىڭ» ويىندارىنا بيلەت قۇنى 500-4000 تەڭگە ارالىعىندا بولدى. ايتا كەتۋ كەرەك، «بارىس ارەنادا» 11 700 ورىن بار.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، بيىل «بارىس» كلۋبى چەرنىشوۆ ديۆيزيونىندا كوش باستادى. ال گاگارين كۋبوگىندا كوماندا ەكىنشى كەزەڭدە ءسۇرىندى. 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار